an ninh - quốc phòng

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 23/01/2018 | 04:21

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 về ban hành Kế hoach triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Quận với mục đích và yêu cầu:

     Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, biện pháp, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ, UBND Thành phố và triển khai thi hành Luật;

     Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường nhằm đảm bảo triểnn khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả;

     Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan liên ngành  và Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức các hoạt động triển khai Luật trên phạm vi địa bàn Quận.

     Phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai Luật;

     Phải có lộ trình cụ thể đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn Quận.

     Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với những người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận