an ninh - quốc phòng

Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 18:20

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/QU ngày 09/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về việc Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Ngày 22/3/2023, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023, với các nội dung chính như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện Luật Giao thông, các nhiệm vụ, giải pháp của Thành phố và Quận để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, phục vụ cuộc sống hàng ngày của Nhân dân trên địa bàn Quận và Thủ đô.

3. Công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng làm điểm và nhân rộng điển hình, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa của tất cả mọi người khi tham gia giao thông, hướng tới một môi trường giao thông “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện” trong toàn Quận và Thành phố với trọng tâm tuyên truyền thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và chủ đề năm 2023 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, Thành phố và Quận về an toàn giao thông

- Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, bổ sung; các văn bản pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của Trung ương, Thành phố và Quận như: Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tẳc giao thông”; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện”; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ gắn với việc thực hiện nội dung xây dựng và phát triển văn hóa; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 12/12/2012 của Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn Thủ đô; Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về “Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố về “Ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo TTATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm TTATGT đường sắt”; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG ngày 29/12/2022 của Ủy ban ATGT Quốc gia về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND Thành phố về “Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND Quận Hoàng Mai về việc “Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023”; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ197 ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo 197 Quận Hoàng Mai về việc “Triển khai Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn”, các phương tiện vận tải “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải; góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai”; Kế hoạch số 09/KH-BCĐ197 ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo 197 Quận Hoàng Mai về việc “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023”.

Trọng tâm tuyên truyền là: các biện pháp đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng “nếp sống văn hóa giao thông” và “văn minh đô thị”, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường trật tự an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng; quy tắc giao thông đường bộ, các quy định, chế tài cụ thể xử phạt vi phạm về TTATGT, các hành vi vi phạm quy định về trật tự đô thị; tuyên truyền các quy định quản lý lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong; xử phạt uống rượu bia đối với người lái xe; tốc độ lưu thông của phương tiện cơ giới đường bộ; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện v.v... Lên án những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, phá hoại kết cấu công trình giao thông. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; hoạt động vận tải hành khách công cộng... nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện giao thông cá nhân để đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tuyên truyền chấp hành và thực hiện Luật Đường sắt: đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, không vi phạm bảo vệ các công trình đường sắt; không vượt rào, chắn đường ngang; không để phát sinh các lối đi tự mở, xây dựng kế hoạch thực hiện để từng bước đóng các lối đi tự mở trên địa bàn quản lý; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng... Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 33/QCPH-BGTVT-UBND ngày 13/8/2013, giữa Ngành đường sắt và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Kế hoạch 216/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền chấp hành và thực hiện Luật Đường thủy nội địa: chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy, không lập bến, bãi trái phép, không chở quá tải, quá số người; phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn kỹ thuật; thuyền, đò phải có phao cứu sinh; người ngồi trên đò, thuyền bắt buộc phải mặc áo phao đúng quy định; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông...

Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho công nhân các công ty, doanh nghiêp, Khu công nghiệp trên địa bàn Quận.

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND Thành phố về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 đến năm 2030.

2. Tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về giao thông của Thành phố và Quận

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong Nhân dân; trọng tâm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải, đặc biệt là thanh, thiếu niên, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, về quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”, “thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”...

Tiếp tục kiềm chế, giảm từ 5% - 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2023 (trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương) liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động của “xe dù”, “bến cóc”, chợ tạm, chợ cóc họp trên hè, đường phố, mở đường ngang trái phép phát sinh trên địa bàn quản lý theo quy định.

3. Tuyên truyền các chuẩn mực thái độ, hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong quản lý trật tự đô thị và khi tham gia giao thông

- Đối với người dân ven các tuyến đường, tuyến phố: không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che mái vẩy gây cản trở giao thông; không vứt rác ra đường; gương mẫu trong các hành vi văn hóa giao thông.

- Đối với người đi bộ: đi bộ trên vỉa hè; sang đường đúng nơi quy định; đi đúng vạch sơn tại nút giao; bảo đảm đi đúng phạm vi đèn tín hiệu cho phép; quan sát kỹ khi đi đường nhất là khi qua nút giao; không tụ tập dưới lòng đường.

- Đối với người điều khiển phương tiện giao thông: không vi phạm quy định về nồng độ cồn, quy định về tốc độ; không vượt đèn đỏ; không đi vào đường cấm, ngược chiều; không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách; không vi phạm làn đường, vạch sơn; không đi xe trên hè phố; dùng còi xe phù hợp; dừng, đỗ đúng nơi quy định; nhường đường khi tham gia giao thông.

4. Tuyên truyền về các mô hình làm điểm: qua đó chia sẻ phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động tuyên truyền khoa học, phù hợp với từng đối tượng phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền.

5. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật giao thông; đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các sự kiện chính trị trọng đại của Quận, Thủ đô và đất nước, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

III. PHƯƠNG CHÂM VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Phương châm

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền đảm bảo nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực, phù hợp với đối tượng, địa bàn. Chú trọng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả cao và trực tiếp tới người dân. Tập trung tuyên truyền cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, học sinh, sinh viên...

2. Hình thức

- Tuyên truyền trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, các đoàn thể Nhân dân, đặc biệt ưu tiên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố nhằm huy động tối đa sự tham gia của người dân vào các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, họp tổ dân phố, các hộ gia đình ký cam kết... Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đảng, đoàn thể với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông các cấp (ngành công an, giao thông vận tải) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: thông qua các báo, đài Trung ương và Thành phố, Cổng thông tin điện tử Quận, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua các hội nghị... Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, tờ rơi, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông...

Kết hợp giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội thông qua các hoạt động ngoại khoá của học sinh các trường học trên địa bàn Quận với sự tham gia của phụ huynh, học sinh và chính quyền địa phương; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng CSGT với nhà trường và gia đình để quản lý, giáo dục các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Đề nghị các đoàn thể, phòng, ban, ngành, UBND các phường bám sát nhiệm vụ được phân công, thực hiện những nhiệm vụ sau:

1.  Phòng Văn hoá và Thông tin

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023 gắn với cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội.

- Phối hợp với Công an Quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai, UBND các phường, các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phê phán các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hướng dẫn công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho UBND các phường.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật Quảng cáo, xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo; Kế hoạch và trang trí tuyên truyền thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023;

- H­ướng dẫn và cung cấp tài liệu, mẫu tranh cổ động, nội dung khẩu hiệu,  nội dung phát thanh tuyên truyền cho cơ sở.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận, thực hiện Chỉ thị 04/CT-UB ngày 17/1/2003 của UBND Thành phố Hà Nội (có thông báo riêng).

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch này báo cáo UBND Quận.

2. Phòng Quản lý đô thị

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023;

- Thường xuyên cung cấp kịp thời cho các phòng, ban, đơn vị của quận; các cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc quận các thông tin và tham gia phối hợp tổ chức tuyên truyền về các phương án, kế hoạch, tình hình cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông, các thông tin về “điểm đen” có nguy cơ cao về tai nạn giao thông; phát triển vận tải hành khách công cộng…

- Phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh trang các tuyến đường, phố, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn Quận.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các công ty môi trường đô thị

Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trư­­ờng trên toàn địa bàn Quận, nhằm duy trì tốt vệ sinh môi tr­­ường, đảm bảo cảnh quan trên địa bàn Quận sạch, đẹp, văn minh.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch triển khai tốt chương trình giảng dạy TTATGT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng nếp sống “văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”. Chỉ đạo các trường quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành pháp luật TTATGT; đưa thông tin liên quan đến việc bảo đảm TTATGT vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội. Phối hợp tổ chức tuyên truyền “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. Tích cực hưởng ứng chủ trương sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trong việc đưa đón học sinh đến trường, góp phần giảm thiểu ách tắc giao thông. Xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng Công an quận và UBND các phường không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đảm bảo nguồn kinh phí, hướng dẫn đơn vị lập dự toán, cấp kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Triển khai kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; lồng ghép tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào các hoạt động sinh hoạt đoàn thể định kỳ, nhằm khơi dậy và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn đưa nội dung tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông lồng ghép trong nội dung sinh hoạt và các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ khi tham gia giao thông. Tăng cường các hoạt động tình nguyện tham gia hướng dẫn, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, bệnh viện, các nút giao thông...

7. Đề nghị Cơ quan Công an

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự,..., Công an các phường tăng cường tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa; chú trọng tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại di động; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách và xe ô tô tải; đẩy mạnh xử phạt bằng hình ảnh,...

8. Uỷ ban nhân dân các Phường

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023 gắn với cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội trên địa bàn phường.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan đến trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường, Trang thông tin điện tử, tại khu dân cư và qua hệ thống thông tin đại chúng. Huy động các lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, tổ tự quản, các đoàn thể và tổ dân phố thuộc phường tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến từng hộ dân, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức có trụ sở trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung sau: Không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chủ động phá dỡ bục bệ, tháo dỡ mái che, mái vẩy trên các tuyến đường, phố; không tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất an toàn giao thông; không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, treo bày hàng hoá ngoài cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở gây chiếm dụng không gian hè phố,...Đặc biệt, tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người dân sắp xếp xe máy trên vỉa hè gọn gàng, đúng quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Tổ chức xe thông tin lưu động tuyên truyền ở các phường. Lắp đặt các pa nô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi tr­ường.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Yêu cầu các trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng ra vào.

- Có hình thức phê bình, kiểm điểm các cá nhân, tập thể được phân công quản lý địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ và để tái vi phạm; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đối với các hộ gia đình tái vi phạm nhiều lần có hình thức nhắc nhở, thông báo trên loa truyền thanh của phường, Trang thông tin điện tử; biểu dương các trường hợp chấp hành thực hiện tốt.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người.

2. Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe.

3. Đã uống rượu, bia - không lái xe.

4. Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường.

5. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

6. Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt.

7. Dừng lại quan sát trước khi qua đường.

8. Chấp hành quy định an toàn khi đi đò.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh