an ninh - quốc phòng

Đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và dân quân tự vệ năm 2023
Ngày đăng 29/03/2023 | 18:24

Ngày 21/03/2023, Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc Đăng ký Nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, và Dân quân tự vệ năm 2023, với các nội dung chính như sau:

     Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19/6/2015; Luật Lực lượng Dự bị động viên ngày 26/11/2049; Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; Nghị định  số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám,  kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (gọi tắt là Nghị định số 13/2016/NĐ-CP); Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị (gọi tắt là Nghị định số 04/2020/NĐ-CP); Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định thực hiện một số điều của Luật  Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Hà Nội 5 năm (2021-2025) và kết quả tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký các đối tượng theo Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự; đăng ký quân nhân dự bị; đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; đăng ký Dân quân tự vệ làm cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân, động viên, dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp với các ban ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên công dân, chủ phương tiện kỹ thuật dự bị tự giác chấp hành và thực hiện;

- Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nội dung, phương pháp đăng ký cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp đăng ký; chuẩn bị đầy đủ, thống nhất    hệ thống mẫu biểu, sổ sách, nội dung đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định;

- Chuẩn bị tốt về lực lượng, địa điểm, thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức đăng ký, bảo đảm đăng ký hết số lượng, đạt kết quả cao;

- Trong quá trình tổ chức đăng ký có phương pháp tổ chức phù hợp sát với điều kiện thực tế tình hình hiện tại của địa phương và cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A. ĐỐI TƯỢNG

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự

1.1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

- Cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm; 

- Cho công dân nam trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

1.2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

- Công dân nam trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự, hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ.

- Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

- Công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển.

+ Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

1.3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung

Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến Nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung.

1.4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

1.5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng

Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên.

1.6. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự được quy định tại Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ quy định ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ  thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2.

1.7. Đăng ký phương tiện kỹ thuật

Phương tiện kỹ thuật dự bị là tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy, phương tiện đường không dân dụng, phương tiện xây dựng cầu đường, phương tiện xây dựng công trình, phương tiện xếp dỡ hàng hóa, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị vật tư y tế và một số loại phương tiện, thiết bị khác được đăng ký theo yêu cầu biên chế của Quân đội.

2. Đăng ký Dân quân tự vệ

Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

B. PHẠM VI

Công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang làm việc, học tập, công tác trên địa bàn các phường, cơ quan, tổ chức ở cơ sở.

C. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

(có Hướng dẫn riêng).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Từ ngày 15/3 đến 22/3/2023 ban hành kế hoạch của UBND và hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự Quận; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.

- Báo cáo văn bản chỉ đạo của UBND, hướng dẫn đăng ký Nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và Dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy quân sự phường, cơ quan, tổ chức; lịch đăng ký của phường, cơ quan, tổ chức về Ban Chỉ huy quân sự Quận trước ngày 24/3/2023;

- Dự kiến tổ chức đăng ký tập trung (02 ngày):

+ Ngày 08/4/2023 (thứ Bảy) thực hiện đăng ký Dân quân tự vệ;

+ Ngày 09/4/2023 (Chủ nhật) thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

- Từ ngày 10/4 đến ngày 22/4/2023 Ban Chỉ huy quân sự phường và cơ quan, tổ chức tiếp tục đăng ký cho các trường hợp đến muộn; đồng thời tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo Đảng ủy, UBND phường, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chỉ huy quân sự Quận (Có file Excel, kiểu chữ Times New Roman kèm theo);

- Từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2022 Ban Chỉ huy quân sự Quận tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo Quận ủy, UBND Quận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nội dung báo cáo: Bằng văn bản theo mẫu biểu quy định (theo Hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự Quận).

2. Địa điểm: Các đơn vị cơ sở tự xác định và báo cáo về Ban CHQS Quận.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Ban Chỉ huy quân sự Quận

- Tham mưu UBND Quận xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký các đối tượng; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đăng ký Nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và Dân quân tự vệ đến các đơn vị cơ sở;

- Chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách, mẫu biểu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các bước đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký quân nhân dự bị, đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật và đăng ký Dân quân tự vệ; Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung, chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; công tác trang trí, khánh tiết trước và trong thời gian thực hiện đăng ký;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký cho Ban Chỉ huy quân sự các phường, cơ quan, tổ chức theo quy định;

- Cử cán bộ trực tiếp theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ đăng ký;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan tổ chức tổng hợp báo cáo Quận ủy, UBND Quận và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về kết quả đăng ký Nghĩa vụ quân sự; đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng ký Dân quân tự vệ trên địa bàn Quận theo đúng quy định của Chính phủ.

2. Công an Quận

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận chỉ đạo các đơn vị cơ sở, công an phường, cảnh sát khu vực cung cấp dữ liệu các đối tượng trong diện đăng ký cho Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp.

- Phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo số liệu phương tiện kỹ thuật dự bị trên địa bàn Quận (theo mẫu số 05 và mẫu số 09; thời gian tính tiếp từ ngày 16/6/2022 đến 31/3/2023) gửi về Ban Chỉ huy quân sự Quận tổng hợp báo cáo.

3. Phòng Kinh tế

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận báo cáo Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Chi cục đường thủy nội địa, đề nghị cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị thủy nội địa thuộc các cá nhân, cơ quan tổ chức trên địa bàn Quận. Tổng hợp báo cáo (theo mẫu số 03 và mẫu số 09) gửi về Ban Chỉ huy quân sự Quận tổng hợp báo cáo.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận chuẩn bị nội dung hướng dẫn các đơn vị cơ sở về nội dung tuyên truyền, cổ động, nội dung băng cờ, khẩu hiệu, trang trí khánh tiết ngoài đường, trong hội trường trước và trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo kế hoạch của UBND Quận;

- Hướng dẫn UBND các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, chủ phương tiện khi tham gia đăng ký.

- Đồng thời báo cáo Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị thông tin liên lạc thuộc các cá nhân, cơ quan tổ chức trên địa bàn Quận. Tổng hợp báo cáo (theo mẫu số 06 và mẫu số 09) gửi về Ban Chỉ huy quân sự Quận tổng hợp báo cáo.

5. Phòng Y tế

Phối hợp với Trung tâm Y tế Quận báo cáo Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị thiết bị vật tư y tế thuộc các cá nhân, cơ quan tổ chức trên địa bàn quận Hoàng Mai. Tổng hợp báo cáo (theo mẫu số 07 và mẫu số 09) gửi về Ban Chỉ huy quân sự tổng hợp báo cáo.

6. Trung tâm Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận chỉ đạo y tế cơ sở hướng dẫn cho công dân đến đăng ký Nghĩa vụ quân sự kê khai phiếu sức khỏe.

*Chú ý: Không tổ chức kiểm tra sức khỏe.

- Đồng thời rà soát, nắm chắc số, chất lượng trang thiết bị, phương tiện  kỹ thuật dự bị thuộc ngành mình quản lý để tổng hợp báo cáo mẫu số 07 và mẫu số 09 gửi về Ban Chỉ huy quân sự tổng hợp báo cáo.

7. UBND các phường, các cơ quan, tổ chức

a) UBND các phường

- UBND các phường xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký, lập các loại danh sách và mẫu biểu báo cáo theo quy định, gồm:

+ Danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và kết quả, quản lý nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (Theo Biểu sô 01/DS và Biểu số 01/GNN-2016);

+ Danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18 đến 25 (tuổi 18 đến 27 đối với công dân có trình độ đại học, cao đẳng) (Theo Biểu số 06/GNN-2016; 06B/GNN-2016; 06B1/GNN-2016);

+ Danh sách các đối tượng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị (Biểu số 703/QP-ĐK); thực lực QNDB hạng 2, thực lực nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội (Mẫu số 03, 04 Biểu 704/QP-ĐK);

+ Rà soát lập danh sách các loại phương tiện kỹ thuật dự bị (xây dựng cầu đường, xây dựng công trình, xếp dỡ hàng hóa và phương tiện thiết bị khác theo các mẫu số 08 và mẫu 09); của cá nhân và tổ chức trên địa bàn phường;

+ Danh sách công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ.

Báo cáo về UBND Quận (qua Ban Chỉ huy quân sự Quận tổng hợp). UBND các phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phường làm tốt công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết, tuyên truyền, thực hiện đăng ký cho các đối tượng chặt chẽ, chu đáo không để sót lọt các đối tượng;

- Thực hiện công tác đăng ký bảo đảm chặt chẽ, chu đáo; đồng thời vào sổ quản lý đầy đủ theo mẫu biểu quy định;

- Địa điểm, khu vực đăng ký bảo đảm trang trọng, khí thế theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa - Thông tin và Ban Chỉ huy quân sự Quận, tránh phô trương, lãng phí;

- Cương quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp chống, trốn đăng ký theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gắn quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng Dự bị Động viên, Luật Dân quân tự vệ.

b) Các cơ quan, tổ chức

- Lập danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18 đến 25 (tuổi 18 đến 27 đối với công dân có trình độ đại học, cao đẳng) (Theo Biểu số 06/GNN-2016; 06B/GNN-2016; 06B1/GNN-2016);

- Lập danh sách các đối tượng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị (Biểu số 703/QP-ĐK); thực lực QNDB hạng 2, thực lực nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội (Mẫu số 03, 04 Biểu 704/QP-ĐK);

- Lập danh sách các loại phương tiện kỹ thuật dự bị (xây dựng cầu đường, xây dựng công trình, xếp dỡ hàng hóa và phương tiện thiết bị khác theo các  mẫu số 08 và mẫu 09);

- Lập danh sách công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ đăng ký lần đầu;

- Lập danh sách cán bộ, công nhân viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ nam từ 18 đến 45 nữ từ 18 đến 40.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh