an ninh - quốc phòng

Xây dựng lực lượng Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày đăng 22/05/2023 | 15:28

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-GDQP&AN ngày 20/02/2023 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hoàng Mai về công tác GDQP&AN năm 2023

Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong Quận luôn quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, góp phần sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng Thường trực khi có yêu cầu.

Ban CHQS Quận, phường đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng Dự bị động viên. Hàng năm, Đảng uỷ Quân sự Quận tham mưu với Quận uỷ ban hành nghị quyết, UBND Quận ban hành chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong đó xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng Dự bị động viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, cơ quan quân sự đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước về xây dựng lực lượng Dự bị động viên từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

Để đảm bảo xây dựng lực lượng Dự bị động viên vững mạnh, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bổ nhiệm theo biên chế vào đầu mối các đơn vị theo yêu cầu, hàng năm, Ban CHQS Quận xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nhận quân làm tốt khâu tạo nguồn. Duy trì nghiêm chế độ đăng ký vào ngạch dự bị, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển và giải ngạch quân nhân dự bị. Khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được giao nhận trực tiếp tại Ban CHQS Quận và thông báo về các phường quản lý. Do vậy đã nắm chắc về số lượng, chất lượng chuyên nghiệp quân sự. Hàng năm, Ban CHQS Quận chỉ đạo chặt chẽ việc đăng ký quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Hướng dẫn các cơ sở tiến hành phúc tra rà soát để đăng ký quản lý toàn diện quân nhân dự bị, rà soát, xét duyệt giải ngạch, miễn nhiệm những trường hợp quá tuổi, sức khỏe yếu; bổ sung những trường hợp vắng mặt... tạo ra sự quản lý thống nhất đồng bộ.

 Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý quân nhân dự bị hàng năm được hoàn thiện đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, thuận lợi cho việc quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, sắp xếp bổ nhiệm.

Do làm tốt công tác xây dựng lực lượng nên hoạt động của lực lượng Dự bị động viên trên địa bàn Quận ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Lực lượng Dự bị động viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế kết hợp cùng lực lượng Dân quân tự vệ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./.

Nguồn tin từ BCHQS Quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh