an ninh - quốc phòng

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho lực lượng Công an quận Hoàng Mai.
Ngày đăng 11/04/2024 | 09:17

Ngày 04/4/2024 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai. Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Hoàng Mai đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 126 các đồng chí sĩ quan Công an có quân hàm từ Thiếu úy đến Trung tá và Đảng viên (không giữ chức vụ trong Ban Chỉ huy Công an Quận) đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4.

Theo đó các học viên đã được cập nhật các nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ.

Qua 01 ngày bồi dưỡng cập nhật kiến thức QP&AN các học viên tiếp thu các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước về QP&AN. đã nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện, xây dựng tiềm lực chính trị, trạng thái tinh thần, ý chí quyết tâm của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách. Góp phần, xây dựng “ Thế trận lòng dân vững chắc”./.

Nguồn: BCHQS

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh