cải cách hành chính - tổ chức

Sáp nhập ban bồi thường GPMB và Chi nhánh phát triển quỹ đất Hoàng Mai thành Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai
Ngày đăng 04/07/2017 | 05:53  | View count: 1658

Ngày 05/6/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai trên cơ sở sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận và Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quận (hiện thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường)

     Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Quận, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật. Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

     Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
     Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Lãnh đạo Trung tâm và các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 04 Tổ: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Kế hoạch - Tài chính; Tổ Quản lý và phát triển quỹ đất; Tổ Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận