cải cách hành chính - tổ chức

Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 28/05/2018 | 09:00  | View count: 361

Mục đích, ý nghĩa của ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018

     Mục đích

     Xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính và công việc chuyên môn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành (các phần mềm quản lý, thư điện tử, số hóa các hồ sơ...). Qua đó, góp phần hạn chế việc sao chụp, dùng văn bản giấy khi hội họp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường thuộc Quận để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

     Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai” năm 2018.

     Ý nghĩa

     Việc “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thực thi công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận” năm 2018 góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thúc đẩy nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn Quận và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Thông qua các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin, bộ máy hành chính của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thuộc Quận có thể liên kết với nhau khi thực hiện các hoạt động và các thủ tục hành chính. UBND Thành phố cũng thông quá đó điều hành bộ máy một cách hiệu quả, nhanh, chính xác và kiểm soát tốt mọi hành động của cơ quan công quyền, do vậy có thể đáp ứng kịp thời những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong thời đại hội nhập.

     Mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy sẽ lộ diện dễ dàng qua hệ thống môi trường điện tử hóa. Các hoạt động của bộ máy công quyền khi được thực hiện trên môi trường điện tử sẽ được kiểm soát theo các chuẩn mực, tính kỷ cương của nền hành chính, nhờ đó mà sẽ được giám sát. Ở đó sẽ không có gianh giới giữa các cơ quan, các cấp chính quyền, mà chỉ thấy các loại dịch vụ công được cung ứng. Người dân, doanh nghiệp không cần biết ai là người giải quyết thủ tục cho họ, chỉ biết thủ tục đó được giải quyết như thế nào và khi gặp những vướng mắc, họ có được ai đó quan tâm, giải quyết không. Cách thức này đòi hỏi sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, các cấp chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Quận như những hệ thống thông suốt các dòng chảy thông tin.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận