cải cách hành chính - tổ chức

Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Quy tắc ứng xử
Ngày đăng 31/05/2018 | 03:43  | View count: 317

Trong hai ngày 24 và 25/5/2018, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn Trung tâm Y tế, đến cán bộ, viên chức, người lao động về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội

     Năm 2017 vừa qua, ngay sau khi có Quyết định của UBND Thành phố, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND Quận và Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Đảng ủy đã đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo. Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp giao cho Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế “Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế” xây dựng kế hoạch bổ sung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai các bước thực hiện. Ban chỉ đạo đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 522/QĐ-UBND trong toàn Trung tâm Y tế, đến từng cán bộ, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức về xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có ý thức Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện; Tự giác thực hiện tốt các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân, người bệnh trong gia đình và xã hội; Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

     Trong quá trình tổ chức triển khai, Trung tâm Y tế đã chỉ đạo các đơn vị lồng ghép chặt chẽ việc thực hiện Quy tắc ứng xử với thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; “Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”; “Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên”; lấy người bệnh làm trung tâm, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt các quy định về kỷ cương hành chính. Các đơn vị, từng cá nhân đã có bản cam kết thực hiện. Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế được công khai tại các đơn vị để nhân dân, người bệnh giám sát. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đột xuất. Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử được lấy làm một tiêu chí đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân thực hiện tốt, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt.

     Nhìn chung, việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND Thành phố năm 2017 đã thúc đẩy tinh thần tự giác của mỗi cán bộ trong việc khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nổi bật là khống chế dịch sốt xuất huyết, chất lượng duy trì phường đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh được nâng cao. Được Sở Y tế Hà Nội đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, năm 2018 Trung tâm Y tế đã có kế hoạch số 508/KH-TTYT ngày 12/4/2018 tiếp tục triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử với những nội dung yêu cầu cao hơn, thực chất và cụ thể hơn. Việc tổ chức quán triệt vừa thực hiện sẽ góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, dấy lên phong trào thi đua trong mỗi cán bộ, viên chức tự giác thực hiện đúng, đầy đủ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân, người bệnh và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, tạo nên hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ y tế và để xứng đáng với niềm tin của xã hội và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận