cải cách hành chính - tổ chức

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quận Hoàng Mai quý I/2023
Ngày đăng 11/03/2023 | 11:15  | View count: 27

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND quận Hoàng Mai về công tác PCTN năm 2023. Trong quý I/2023, công tác PCTN của Quận Hoàng Mai đã đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thực hiện Luật PCTN được Quận thường xuyên quan tâm, gắn với việc tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận.

     UBND Quận có Kế hoạch số 460/BC-UBND ngày 30/12/2022 về việc ứng dụng thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày 12/01/2023, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023.

     UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thực hiện việc công khai minh bạch về tài chính, ngân sách theo đúng quy định của Luật PCTN và các quy định về tài chính, tiếp tục thực hiện Quyết định số 10939/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc ban hành Chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025”.

     Trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, UBND Quận đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch. Toàn bộ các dự án sau khi đã được phê duyệt, quá trình tổ chức thi công đều được công khai để quần chúng nhân dân giám sát, kiểm tra, thực hiện công tác giám sát cộng đồng với sự tham gia của cả chủ đầu tư và đơn vị sử dụng, công tác quản lý sau đầu tư cũng được quan tâm, chú trọng thường xuyên.

     Bên cạnh đó là các công tác khác như: Quản lý sử dụng đất đai, trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị... đều được UBND Quận thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 16/02/2023, UBND Quận có thông báo số 43/TB-UBND công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai.

     UBND Quận tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức  đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và đúng quy định hiện hành. Thực hiện Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Quận đã triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 theo đúng quy định. UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng trên địa bàn Quận căn cứ vào từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của mình để xây dựng các quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc, đặc biệt là quy chế tiếp và giao dịch với công dân; Yêu cầu thiết lập trật tự kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa nơi công sở, tăng cường các biện pháp giáo dục, đạo đức nghề nghiệp nhất là trên một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, hành chính một cửa... quy định rõ những việc không được làm nhằm chống lại hiện tượng cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu quần chúng nhân dân.

     UBND Quận có Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 20/12/2022 về thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai nhằm tăng cường các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử.

     UBND Quận đã ban hành Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 20/12/2022  về việc phê duyệt kết quả và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hoàng Mai.

     Thực hiện Văn bản số 271/TTTP-PCTN ngày 13/01/2023 của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND Quận đã chỉ đạo các đơn vị triển khai  chấp hành nghiêm quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Theo dõi, nắm tình hình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

     Đối với công tác kê khai tài sản, thu nhập, Ngày 12/12/2022, UBND quận có Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, kê khai bổ sung năm 2022; văn bản số 3424/UBND-NV hướng dẫn công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

     Trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, UBND Quận đã chỉ đạo, đôn đốc  các phòng, ban, đơn vị của Quận và các phường; kết quả cho thấy các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện và duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời, đúng quy định./.

Nguồn: Thanh tra quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh