cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”
Ngày đăng 20/03/2023 | 10:10  | View count: 39

Trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 28/02/2023, được sự chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Quận đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí sâu, rộng tới cán bộ, Đảng viên, công chức và nhân dân; nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động tạo bước chuyển biến quan trọng, rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và thường xuyên lâu dài.

     UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/01/2021,  Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/12/2021, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 09/02/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, 2022, 2023; Chỉ đạo, phân công các đơn vị có liên quan chủ động theo dõi, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng thuộc lĩnh vực phụ trách; UBND Quận ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 05/7/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 11/7/2022 để triển khai tổ chức thực hiện; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 10/8/2022, thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 25/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực”.

     Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được UBND Quận triển khai thực hiện qua với nhiều hình thức đa dạng: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và nhằm triển khai rộng rãi, kịp thời và đạt hiệu quả cao, Cuộc thi đã được nhiều đơn vị tích cực tham gia như phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo, Thanh tra Quận, phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa Thông tin, UBND phường Thanh Trì, Định Công, các Trường học thuộc Quận. Kết quả đã lựa chọn các Bài thi chất lượng gửi Thanh tra Thành phố theo thời gian quy định. UBND Quận ban hành các Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021, 2022, 2023 và các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện trên địa bàn.

     Việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực được UBND Quận triển khai thực hiện công khai minh bạch trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, công khai minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng, trong công tác quản lý sử dụng đất đai.

     Các công tác khác như: cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Việc chuyển đổi vị trí công tác để ngăn ngừa các hành vi tham nhũng và việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đều được triển khai thực hiện theo đúng quy định và có hiệu quả.

     Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: UBND Quận ban hành Quyết định số 10757/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 10939/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc ban hành Chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025”; của quận Hoàng Mai và tổ chức triển khai thực hiện. UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường thuộc Quận tiếp tục tổ chức thực hiện với nội dung chủ yếu: Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách  nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí; Rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu đề xuất và quyết định chủ trương đầu tư, tránh việc các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN, THTK, CLP; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguồn: Thanh tra quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh