cải cách hành chính - tổ chức

Thanh tra quận Hoàng Mai triển khai thực hiện công tác thanh tra
Ngày đăng 16/10/2023 | 15:36  | View count: 214

Thực hiện Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND quận về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra quận Hoàng Mai, Thanh tra Quận đã triển khai thực hiện các đoàn thanh thanh tra theo đúng tiến độ tại Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.

Ngày 22/8/2023, UBND  Quận ban hành Quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023. Chủ tịch UBND Quận đã phê duyệt kế hoạch của Đoàn thanh tra ngày 25/8/2023.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của đơn vị và kết quả đạt được; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị; việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN; việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; việc xử lý tham nhũng và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Qua thanh tra sẽ đánh giá những ưu điểm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế (nếu có) và kiến nghị UBND Quận các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận./.

Nguồn: TTQ

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh