chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Hội Cựu chiến binh phường Lĩnh Nam học tập quán triệt Nghị quyết TW9, thông báo thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, hội viên CCB 6 tháng đầu năm 2024.
Ngày đăng 14/06/2024 | 17:07  | View count: 56

Sáng 10/6/2024, tại Hội trường tầng 5, trụ sở Đảng ủy - UBND phường Lĩnh Nam, Hội Cựu chiến binh phường Lĩnh Nam đã tổ chức nghe thời sự cho hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại Ban tuyên giáo Trung ương - Phó ban Tuyên giáo trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Đào Thị Thanh Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Trần Việt Cường - Phó chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường và hơn 300 hội viên cựu chiến binh phường cũng về dự, nghe thời sự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại Ban tuyên giáo Trung ương - Phó ban Tuyên giáo trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt 10 văn bản gồm: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 của BCH Trung ương ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 70-KL/TW. Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước;  truyền đạt những nội dung tình hình chính trị trong nước và quốc tế, hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, Nhà nước ta thời gian vừa qua; Dự báo tình hình thế giới và quan hệ của Việt Nam với các nước lớn trong thời gian tới, những diễn biến chiến sự tại Nga và Ukraina; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội CCB cảm ơn đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp thông tin để mỗi mỗi hội viên CCB hiểu đầy đủ hơn về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản đang có những diễn biến phức tạp khó lường, tác động trực tiếp đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội. Từ đó thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Hội, nhận thức rõ tình hình; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm của Hội.

Nguồn: phường LN

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận