chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII) và thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý II/2024
Ngày đăng 14/06/2024 | 17:29  | View count: 74

Ngày 11/6/2024, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý II/2024 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương; Nguyên Tổng biên tập tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và báo cáo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có  đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội; Bí thư, đảng viên 16 chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm, quán triệt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương; Nguyên Tổng biên tập tạp chí thông tin đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam  đã thông báo nhanh tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII. Đồng chí cho biết, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (tròn 100 năm thành lập nước). Đối với việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao, chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ...

Tại hội nghị đã thông tin tới toàn thể cán bộ, đảng viên phường Vĩnh Hưng tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đặc biệt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”....Đối với Đảng bộ phường Vĩnh Hưng cấp ủy, tổ chức tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9. Xây dựng kế hoạch thực hiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phường./. 

Nguồn: phường Vĩnh Hưng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận