ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Quận ủy Hoàng Mai
Ngày đăng 20/09/2017 | 05:45

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc. Thông qua đó, giúp cán bộ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời nâng cao chất lượng tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ chủ chốt, có ảnh hưởng lớn đến công cuộc đổi mới đất nước và Thủ đô nói chung, phát triển của Quận nói riêng

     Xác định được tầm quan trọng nói trên, trong những năm qua Ban Tổ chức Quận ủy luôn thực hiện tốt việc tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và tạo điều kiện thuận lợi để     cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

      Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Tổ chức Quận ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp với từng loại chức danh cán bộ. Cụ thể:

     Việc đào tạo, bồi dưỡng dựa trên cơ sở quy hoạch, xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng bộ phận, từng chức danh để tiến hành các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

     Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo như các học viện, trường đại học tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức của quận; mời cán bộ có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, tham gia giảng dạy, bồi dưỡng…

     -  Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức; chú ý bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết tình huống cụ thể, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên; tăng cường các hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn ở cơ sở.

     - Thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ quá trình học tập, rèn luyện của học viên; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo bảo đảm thực chất; theo dõi, đánh giá về hiệu quả sử dụng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ theo từng thời gian, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp.

     - Tập trung đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; các kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý hành chính công, luật và một số lĩnh vực cần thiết khác; bồi dưỡng cập nhật thông tin, kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng "Đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên" theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

     Kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo gắn liền với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cũng như nhu cầu của người học, có sự đa dạng các hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chi tiết về nội dung và đảm bảo tiến độ thời gian. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Quận đã mở được 42 lớp với 8.668 học viên, đạt 84,16% kế hoạch năm. Trong đó:

  • Khối Đảng:                 19   lớp/3.955   học viên
  • Khối đoàn thể:              6   lớp/1.461  học viên
  • Khối chính quyền:      17   lớp/3.251  học viên

     Ngoài ra, Quận đã mở 10 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận với 2.702 học viên. Phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K.4A-17 với 79 học viên.

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố phê duyệt. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận nói riêng.

     Việc cử cán bộ công chức đi học phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, vị trí việc làm, nhằm phục vụ tốt công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử khi chưa có đủ tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận