Tin tức hoạt động các phường

Đảng ủy phường Lĩnh Nam tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Ngày đăng 11/07/2018 | 05:02  | View count: 88

Chiều ngày 26/6/2018, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới

     Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Tiến Lũy - Phó chủ tịch HĐND phường, đồng chí Trương Văn Miền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Ban giám hiệu các nhà trường, cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng dân phố.

     Hội nghị đã nghe đồng chí Đào Thị Thanh Cảnh - Thường trực Đảng ủy đọc Báo cáo số 362-BC/ĐU về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trong Báo cáo số 362 nêu cụ thể: Đảng ủy phường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ; niêm yết QCDC tại bảng tin ở tổ dân phố, trụ sở UBND phường, phát cho mỗi hộ gia đình 01 bản Quy ước xây dựng Tổ dân phố “Văn minh - An toàn - Sạch đẹp”; Ban chỉ đạo QCDC phường đã tham mưu chỉ đạo thực hiện các Quy chế dân chủ:

          + Quy chế thực hiện dân chủ về quản lý, sử dụng, bảo vệ tài sản công;

          + Quy chế thực hiện dân chủ trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;

          + Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017;

          + Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND phường Lĩnh Nam;

          + Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ban Thanh tra nhân dân;

          + Quy ước thực hiện nếp sống văn hóa của cơ quan UBND phường Lĩnh Nam;

          + Quy ước dân chủ về “Xây dựng tổ dân phố văn minh - An toàn - Sạch đẹp” ;

     Bên cạnh đó, có 05 QCDC do Quận ban hành, phường đang triển khai thực hiện, đó là: Quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng; Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh cá thể; Quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng; Quy chế dân chủ trong công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường.    

     Báo cáo số 355-BC/ĐU về Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng ủy phường quán triệt triển khai thực hiện tốt 05 quan điểm của Nghị quyết 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, cụ thể: Luôn coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ và làm chủ, mọi công việc triển khai thực hiện trước hết vì quyền, lợi ích của nhân dân; Chỉ đạo, phát huy tối đa dân chủ, kết hợp hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, huy động sức dân; Công tác dân vận được thực hiện gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất làn gười đứng đầu; Huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị trong công tác dân vận; Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành Quy chế, quy định để thực hiện tốt công tác dân vận.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đánh giá những ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có tác động tích cực tới việc củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, làm chuyển biến về tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên trong việc phục vụ nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị theo phương hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với nhân dân, góp phần quan trọng ngăn chặn, phòng ngừa bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục phổ biến, quán triệt Pháp lệnh số 34 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn phường; Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII).

     Tại Hội nghị, Đảng ủy phường đã trao thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới./. 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận