Tin tức hoạt động các phường

Đảng ủy Phường Yên Sở tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc” trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Yên Sở
Ngày đăng 16/04/2024 | 14:01  | View count: 35

Thực hiện Kế hoạch số 193-KH/QU ngày 01/03/2024 của Quận ủy Hoàng Mai triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc” trong Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Hoàng Mai.

Sáng ngày 06/04/2024, Đảng ủy phường Yên Sở đã tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Yên Sở”.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Yên Sở xác định, đây là đợt học tập, sinh hoạt chính trị quan trọng. Mục đích của hội nghị này giúp triển khai đồng bộ, hiệu quả; tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với thực hiện tốt những nội dung cơ bản giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân phường Yên Sở; trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện gắn với từng vị trí công tác, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tú - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Minh Căn - Phó bí thư Thường trực, CN UBKT Đảng ủy, đồng chí Trương Thành Tâm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Đảng ủy - Thường trực UBND, TT.UBMTTQ; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy phường Yên Sở khóa 29; Trưởng các ban ngành đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ phường Yên Sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương; Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam truyền đạt các nội dung như: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 19/10/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 166-KH/QU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; Kế hoạch số 193-KH/QU ngày 01/03/2024 của Quận ủy Hoàng Mai triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc” trong Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Hoàng Mai; Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 07/3/2024 của Đảng ủy phường Yên Sở về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc” trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Yên Sở; tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

             Sau một buổi sáng làm việc hết sức khẩn trương cán bộ, đảng viên đảng bộ phường Yên Sở đã được nghe báo cáo viên giảng những nội dung quan trọng, trọng tâm của chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2024 về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc”;  tinh thần nội dung thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định, trên cơ sở xác định nội dung công việc theo phương châm 5 rõ: rõ người - rõ việc - rõ quy trình - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả.

Bên cạnh đó các Đảng viên nắm được hình thế giới, khu vực, trong nước, các quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí hành động trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó nhận định rõ tình hình, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường Yên Sở vững mạnh, ngày càng giàu đẹp văn minh.

Nguồn: phường Yên Sở

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh