Tin tức hoạt động các phường

Phường Đại Kim thực hiện nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa phường tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 17/04/2024 | 14:57  | View count: 31

Từ những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng mới chủ động xây dựng và hoàn thành sáng kiến trong công tác CCHC và đã được Hội đồng khoa học, sáng kiến quận công nhận nhằm thực hiện nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa phường; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phù hợp với Đề án vị trí việc làm của Thành phố, tại bộ phận một cửa tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính, UBND phường phân công 02 công chức có trình độ đại học và trên đại học, có chuyên môn, khả năng giao tiếp tốt đáp ứng được yêu cầu quy định tại Bộ phận “Một cửa”. Hàng năm, 100% công chức phường đều tham gia tập huấn đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan đến giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ cũng như được nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI do Thành phố và Quận tổ chức. Hàng năm 100% cán bộ, công chức, người lao động đều được đánh giá đạt mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

UBND phường thực hiện công bố công khai các số điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, trang thông tin điện tử, trang zalo officer của phường để tiếp nhận góp ý về TTHC, các thông tin, phản ánh của cá nhân, tổ chức.

- Số điện thoại góp ý:

- Địa chỉ mail công vụ: 

- Địa chỉ hòm thư được đặt tại:

+ Trụ sở Đảng uỷ - UBND phường – số 1 ngõ 282 đường Kim Giang

+ Trụ sở Công an phường – ngõ 292 đường Kim Giang

- Số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo:

+ Đ/c Nguyễn Sỹ Phong - Chủ tịch UBND phường:

+ Đ/c Nguyễn Thị Thái - Phó chủ tịch UBND phường:

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan UBND  phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và trong xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của phường nói riêng; Khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện cải cách hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường, phấn đấu Chỉ số CCHC của phường tăng hạng. UBND Phường đã ban hành các Kế hoạch về việc Khắc phục hạn chế, cải thiện, nâng cao chỉ số Cải cách hành chính; về Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường Đại Kim. UBND Phường đã thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo tiến độ về thời gian.  Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và đưa ra những sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong công tác CCHC. Từ những giải pháp, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới chủ động xây dựng và hoàn thành sáng kiến trong công tác CCHC và đã được Hội đồng khoa học, sáng kiến quận công nhận. Tăng cường công tác tuyên truyền giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Hàng năm, UBND Phường xây dựng kế hoạch thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của CBCC, người lao động tại cơ quan và quy tắc ứng xử nơi công cộng. UBND phường yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan hành chính, gắn với truyền thống văn hóa thanh lịch của người Hà Nội, thực hiện cuộc vận động để cán bộ công chức Thủ đô ứng xử có văn hóa, văn minh nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú; thực hiện tốt các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa đối với cán bộ, công chức. Lồng ghép thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. UBND Phường đã trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc cho 16/16 công chức, người lao động thuộc phường. Riêng bộ phận một cửa được UBND Quận trang bị các thiết bị, máy móc theo mô hình hành chính hiện đại của Thành phố Hà Nội đáp ứng được yêu cầu công việc. Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ công chức. Duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, lịch tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư (nếu có), không để đơn thư tồn đọng vượt cấp, kéo dài; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- 100% cán bộ, công chức xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ văn bản mật).

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

- Hoàn thành cắt giảm 30% TTHC nội bộ (vượt 10%).

Có thể thấy chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân” tại Bộ phận “Một cửa” của UBND phường Đại Kim đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng các yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân trên địa bàn phường.

Nguồn: phường ĐK

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh