Tin tức hoạt động các phường

Phường Tương Mai đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện 05 Thủ tục hành chính “Trả kết quả ngay” và tiếp nhận giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính từ 17h30’ đến 18h30’ vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần
Ngày đăng 17/04/2024 | 16:51  | View count: 48

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022cuar Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội về thông tin tuy truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND quận Hoàng Mai về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn quận Hoàng Mai; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND quận Hoàng Mai về công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, dịnh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND quận Hoàng Mai về thông tin, tuyên truyền “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ” trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ phường. UBND phường Tương Mai đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Cụ thể như sau:

1 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ”.

2 - Tất cả các thủ tục hành chính, công việc hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa.

3 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; gương mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

4 - Đẩy mạnh thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”; Thực chứng thực điện tử; số hoá hồ sơ...

5 - Thực hiện 5 thủ tục hành chính trả kết quả ngay (không giấy hẹn) gồm:

-  Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho các trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

- Thủ tục bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (điều kiện: số lượng bản sao tối đa 10 bản, mỗi bản tối đa 20 trang).

- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (đối với khai sinh, khai tử, kết hôn): (điều kiện: hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn).

- Thủ tục đăng ký kết hôn: (điều kiện: hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn).

- Thủ tục đăng ký khai tử: (điều kiện: hồ sơ đủ thành phần, không thuộc các trường hợp phức tạp phải xác minh và xin ý kiến các phòng chuyên môn).

6 - Bộ phận Một cửa phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính từ 17h30 đến 18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần .

Cán bộ, công chức UBND phường Tương Mai quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ “Luôn sẵn sàng phục vụ đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu, đồng hành cùng người dân thụ hưởng trọn vẹn lợi ích do dịch vụ công mang lại”.

Nguồn: phường Tương Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh