Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân hàng năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 23/06/2017 | 08:16

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận