Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về chính sách giảm thuê đất năm 2023
Ngày đăng 07/11/2023 | 16:12  | View count: 256

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/NĐ-CP về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tại Quyết định quy định như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước :

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. Thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Chi cục thuế quận Hoàng Mai thông báo để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - hộ gia đình kinh doanh và người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai được biết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quận Hoàng Mai hoặc số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 0243.633.2772, 0243.634.1940 để được giải đáp./.

 

CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI