kinh tế - tài chính

Chi cục thuế quận công khai doanh nghiệp cưỡng chế nợ thuế bằng kê biên, bán tài sản
Ngày đăng 03/05/2018 | 02:47  | View count: 707

Sau khi đã thực hiện các bỉện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, yêu cầu phong tỏa tài khoản; cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng không thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đang tiến hành các biện pháp để thực hiện các thủ tục kê biên, bán tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế theo quy định để thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước

     Theo đó, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai sẽ tổ chức cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, bán đấu giá tài sản của các công ty sau:

     I. Công ty Cổ phần Lũng Lô 5

Mã số thuế: 0102333618                                    

Địa chỉ  trụ sở: Số 162, đường Trường Chinh - Phường Khương Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội;

Địa chỉ sử dụng đất: Phường Thịnh Liệt

- Số thuế đơn vị còn nợ ngân sách nhà nước: 334.765.983.095 đồng, gồm:

+ Tiền sử dụng đất: 290.644.486.997 đồng;

+ Tiền chậm nộp:  44.121.496.098   đồng (tính đến ngày 28/02/2018)

     * Các biện pháp cơ quan thuế đã thực hiện:

     1. Thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Ngân hàng (số Quyết định cưỡng chế: 2357 ngày 16/02/2017, cơ quan ban hành Chi cục thuế Quận Hoàng Mai);

     2. Thông báo áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

     Quyết định số 30128 ngày 09/10/2017 về việc áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thông báo số 30129/TB-CT-QLN ngày 09/10/2017 về việc Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Chi cục thuế quận Đống Đa ban hành).

     3. Công văn (lần 01) số 4688 ngày 14/03/2018; số 6316 ngày 31/03/2018 về việc cung cấp thông tin tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng  biện pháp kê biên tài sản.

     Đơn vị đã có công văn số 08/CV-LIC5 ngày 02/4/2018 về việc cung cấp thông tin về tài sản của Công ty. Số tài sản công ty cung cấp gồm phương tiện vận tải chuyền dẫn và thiết bị đo lường với tổng giá trị là: 7.536.985.378 đồng.

     II. Công ty TNHH XD công trình Hoàng Hà

Mã số thuế: 0100738707                                    

Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định Công - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội;

Địa chỉ sử dụng đất: Phường  Thanh Trì

- Số thuế đơn vị còn nợ ngân sách nhà nước: 158.421.248.552 đồng, gồm:

+ Tiền sử dụng đất: 69.989.828.588 đồng;

+ Tiền thuê đất: 378.486.481 đồng;

+ Tiền chậm nộp:  88.052.933.483  đồng (tính đến ngày 28/02/2018)

     * Các biện pháp cơ quan thuế đã thực hiện:

     1. Thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Ngân hàng;

     2. Thông báo áp dụng biện phát thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

     Quyết định số 15078 ngày 06/7/2017 về việc áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thông báo số 15079/TB-CT-QLN ngày 06/7/2017  về việc Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Cơ quan ban hành Chi cục thuế Quận Hoàng Mai);

     3. Công văn (lần 01) số 4690 ngày 14/3/2018 V/v cung cấp thông tin tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản.

     Đơn vị đã có công văn số 10/BC-HOH  ngày 19/3/2018 về việc cung cấp thông tin về tài sản của Công ty. Số tài sản công ty cung cấp: 2.422.395.285.917 đồng gồm: 

+ Tài sản ngắn hạn: 1.418.586.656.788 đồng là các tài sản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; phải thu khách hàng; hàng tồn kho, tài sản hữu hình, thuế được khấu trừ và tài sản khác.

+ Tài sản dài hạn: 1.003.808.629.129 đồng, là các khoản chi phí đầu tư XD cơ bản dở dang, các khoản đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và các chi phí trả trước dài hạn…

     III. Công ty TNHH đá quý Thế Giới

- Mã số thuế: 0101236481

- Địa chỉ trụ sở: Số 4 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai - Phường Quảng An - Quận Tây Hồ - Hà Nội       

- Địa chỉ  sử dụng đất: Phường Định công; 

- Số thuế đơn vị còn nợ ngân sách nhà nước:  115.981.522.736   đồng, gồm:

+ Tiền thuế GTGT:  4.115.088.487  đồng;

+ Tiền chậm nộp thuế TNDN: 277.397.678 đồng

+ Tiền chậm nộp thuế GTGT: 680.913.918 đồng (tính đến ngày 31/3/2018)

+ Tiền sử dụng đất: 97.130.000.000 đồng;

+ Tiền chậm nộp: 13.778.122.653 đồng (tính đến ngày 28/02/2018)

     * Các biện pháp cơ quan thuế đã thực hiện:

1. Thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Ngân hàng (số QĐ cưỡng chế: 2704 ngày 22/02/2017, cơ quan ban hành Chi cục thuế Quận Hoàng Mai);

     2. Thông báo áp dụng biện phát thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

     Quyết định số 5526 ngày 15/6/2017 về việc áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thông báo số 5527/TB-CT-QLN ngày 15/6/2017  về việc Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Cơ quan ban hành Chi cục thuế Quận Tây Hồ).

     3. Công văn (lần 01) số 4689 ngày 14/3/2018; lần 02 số 6315 ngày 31/3/2018 về việc cung cấp thông tin tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản.

     Đến nay đơn vị chưa cung cấp thông tin về tài sản

     Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ lớn, tổ chức cưỡng chế nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật về thuế, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Chi cục Thuế quận Hoàng Mai kỳ vọng, với sự phục hồi của nền kinh tế và những lỗ lực triển khai các biện pháp của cơ quan Thuế, các doanh nghiệp, chủ đầu tư sẽ sớm nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền thuế còn nợ trước khi cơ quan Thuế áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận