kinh tế - tài chính

Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày đăng 08/11/2022 | 10:16  | View count: 20

BHXH Việt Nam nhận được Công văn số 4251/LĐTBXH-BHXH ngày 24/10/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

     Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ việc giải quyết hưởng BHXH một lần: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: "b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội".

     Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định: "Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội".

     Theo đó, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP chưa quy định cách tính mức hưởng BHXH một lần đối với người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng. Căn cứ khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì mức hưởng BHXH một lần áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH.

     Đối với giải quyết hưởng chế độ tử tuất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục giải quyết chế độ tử tuất của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với lao động Việt Nam và thực hiện theo quy định tại Chương VII của Luật BHXH; theo đó hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người lao động thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật BHXH, trong đó có tờ khai của thân nhân người lao động.

     Tuy nhiên, Luật BXHH không quy định mẫu tờ khai để giải quyết chế độ tử tuất mà trách nhiệm ban hành mẫu hồ sơ BHXH, BHTN thuộc cơ quan BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật BHXH.  Do đó, để kịp thời tổ chức thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần và chế độ tử tuất đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần: Khi tính mức hưởng đối với trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì mức hưởng BHXH một lần áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH.

     Về căn cứ xác định cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung kê khai thân nhân của người lao động: Thực hiện theo hướng dẫn lập mẫu số 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn mới.

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 0