kinh tế - tài chính

Duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023
Ngày đăng 06/03/2023 | 16:32  | View count: 20

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Văn bản số 1314/SKHCN-TĐC ngày 29/10/2018 của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

     Ngày 23/02/2023, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND xây dựng, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023. Theo đó, UBND Quận đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban và UBND các phường thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch và các yêu cầu theo quy định của Hệ thống đảm bảo thực hiện duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động  xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

     Việc nghiên cứu và vận dụng tiêu chuẩn vào áp dụng trong hoạt động thực tiễn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về hệ thống quản lý chất lượng, tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của UBND các phường. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong giải quyết công việc. Tuân thủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thường xuyên rà soát các quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo các quy trình chuẩn hóa, kết nối liên thông với nhau. Lấy hiệu quả việc áp dụng ISO là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của cán bộ công chức của Quận và UBND các phường.

     Xác định việc xây dựng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là việc vận dụng một công cụ làm việc khoa học. Do vậy, UBND Quận yêu cầu cán bộ, công chức cần rèn luyện nâng cao năng lực bản thân, chuẩn hóa công cụ đó để mang lại hiệu quả cho công việc, phục vụ công tác cải cách hành chính, các quy trình xử lý  công việc được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, đúng luật, theo cơ chế một cửa; minh bạch và công khai hóa quy trình, thủ tục xử lý công việc cho  tổ chức và công dân biết; giúp lãnh đạo kiểm soát được quá trình giải quyết  công việc nội bộ của cơ quan để có hướng chỉ đạo kịp thời./.

Nguồn: phòng Kinh tế quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 0