kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai lưu ý về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022
Ngày đăng 11/03/2023 | 09:35  | View count: 23

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ngày 31/01/2023 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 31/01/2023.

     Ngày 09/02/2023 Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã có Công văn số 2473/CCT-TTHTr phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, UBND 14 Phường để tuyên truyền về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 trên cổng thông tin điện tử UBND quận và hệ thống loa phát thanh phường trên địa bàn quận Hoàng Mai. Nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận sâu và hiểu rõ hơn về phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế, một lần nữa Chi cục Thuế Hoàng Mai đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế đặc biệt các đối tượng thụ hưởng chính sách của Quyết định lưu ý:

     1. Đối tượng áp dụng:

     Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

     Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

     2.   Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

     Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng áp dụng nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

     Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định nêu trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

     3.   Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

     4. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

     Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2023.

     Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định chi tiết tại Điều 5 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

     Chi cục thuế q uận Hoàng M ai thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp./.

Nguồn: Chi cục thuế Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 0