kinh tế - tài chính

Ngân hàng Chính sách xã hội quận triển khai cho vay Nhà ở xã hội với mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 18/05/2023 | 17:27  | View count: 28

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Theo đó múc lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phat triển về quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Nguồn tin từ Ngân hàng chính sách XH Quận 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11
Tổng: 0