Phổ biến giáo dục pháp luật

Đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021
Ngày đăng 12/04/2021 | 15:30

     Ngày 25/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 nhằm mục đích, yêu cầu là tiếp tục đánh giá đầy đủ, toàn diện các quy định của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở phối hợp với Sở Tư pháp và Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng  Luật Thủ đô (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đất nước; đảm bảo xác minh nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp giữa UBND quận Hoàng Mai với Sở Tư pháp, các Sở, ngành liên quan trong tổ chức các hoạt động; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và khả thi.

     Trong Kế hoạch đề ra phạm vi và nội dung đánh giá, trách nhiệm, thời hạn các đơn vị hoàn thành. Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô, báo cáo đề xuất chính sách, tổ chức các Hội nghị, tọa đàm theo chuyên đề đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận