Phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 12/04/2021 | 15:34

     Ngày 05/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quận Hoàng Mai với mục đích, yêu cầu là Kịp thời triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; cán bộ, công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính,...

     Trong Kế hoạch đề ra các nội dung và thời gian thực hiện như: Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021); Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Thời gian hoàn thành: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo); Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (Thời gian thực hiện: Hàng năm); Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Thời gian thực hiện: Hàng năm).

     Trên cơ sở các nội dung thực hiện, UBND Quận giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ giao trong Kế hoạch này; Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; giao Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận tham mưu UBND Quận bố trí kinh phí bảo đảm các hoạt động triển khai nhiệm vụ của phòng Tư pháp, các phòng, ban, đơn vị liên quan, hướng dẫn chế độ chi và thành quyết toán đúng theo đúng quy định; giao Phòng Tư pháp xây dựng Dự toán kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND Quận và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân Quận theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận