Phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi hành án hình sự
Ngày đăng 12/04/2021 | 15:36

     Ngày 02/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi hành án hình sự với mục đích, yêu cầu là triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 làm cơ sở để Công an Quận, các cơ sở giam giữ phạm nhân và các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện phải xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất; phát huy vai trò nòng cốt của Công an Quận; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Quận với các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan; tham mưu cho UBND Quận kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

     UBND Quận giao Công an Quận là cơ quan thường trực chủ động, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Quận theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận