Phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021
Ngày đăng 12/04/2021 | 15:37

     Ngày 06/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 721/UBND-TP về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021. UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và UBND các phường tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan, thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bồi thường nhà nước đối với cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với phòng Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn Quận theo quy định của pháp luật,…

     Giao phòng Tư pháp Quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các tổ chức, công dân sinh sống trên địa bàn Quận; giúp UBND Quận theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành thuộc Quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường theo ngành và lĩnh vực; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường của Nhà nước; nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để chuẩn bị phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận