Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày đăng 16/04/2024 | 14:13

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/01/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Ngày 08, 09 và 12/4/2024, phòng Tư pháp tham mưu UBND Quận tổ chức hội nghị phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí đồng thời là báo cáo viên Hội nghị và hơn 700 đại biểu là Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Kế toán - Tài chính, công chức Tư pháp hộ tịch các phường; Đại diện Ban giám hiệu và kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Phạm Thị Phượng - Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 gồm 10 chương với 96 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Luật đã mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp PCTN ra khu vực ngoài nhà nước, phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; khắc phục hạn chế, bất cập được phát hiện qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật PCTN 2005, từ quy định về biện pháp phòng ngừa cho tới các quy định về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận đề nghị các thành viên Hội đồng PHPBGDPL Quận, các phòng, ban đơn vị, UBND các phường, các trường căn cứ kế hoạch của UBND Quận hàng năm về việc triển khai công tác PCTN, tiêu cực năm 2024, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế./.

TP

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận