Phổ biến giáo dục pháp luật

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:10 PM
Bảo đảm 4 nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đó là 4 nguyên tắc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở nước ta hiện nay. 4 nguyên tắc này đã được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và...

Vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:06 PM
Vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc của người ứng cử với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử...

Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử

Ngày đăng 10/05/2021 | 06:02 PM
Hiện người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Theo Điều 68 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,...

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri

Ngày đăng 10/05/2021 | 05:56 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của cử tri. Hiến pháp năm 2013 hiến định tại Điều 6: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà...

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tới cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, đơn vị thuộc Quận

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:44 AM
Trong các ngày 12/4 và 24/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tới cán bộ, Hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn viên,...

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:38 AM
Trong các ngày 09/4, 15/4 và 28/4, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính...

Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:32 PM
Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử

Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về danh sách cử tri

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:29 PM
Tìm hiểu một số quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về danh sách cử tri

Tìm hiểu một số quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:28 PM
Theo mục 3 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì...

Tìm hiểu một số quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:26 PM
Theo mục 2 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban chấp hành Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì...

Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:24 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền...

Kết quả công tác tư pháp tháng 4 năm 2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:20 PM
Trong tháng 4/2021, phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND Quận ban hành 03 Kế hoạch: Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 02/4/2021 thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Quận

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:18 PM
Với mục đích Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao...

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:15 PM
Ngày 15/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:12 PM
Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 789/UBND-TP yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận