Thi đua - khen thưởng

Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước
Ngày đăng 31/10/2018 | 10:09

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt”, kịp thời biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận và phong trào thi đua. Chủ động phát hiện, lựa chọn những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có nhiều sáng tạo, sáng kiến nhằm tuyên truyền phổ biến, nhân rộng điển hình và tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp

      Đáp ứng yêu cầu biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; khen thưởng các tập thể có nhiều điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, có nhiều người tham gia, các cá nhân có bài viết tốt, có tính phát hiện mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai năm 2019 trên toàn bộ hệ thống MTTQ các cấp quận Hoàng Mai và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

     - Tên cuộc thi: Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước

     - Đối tượng tham gia: Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Quận.

     - Nội dung cuộc thi: Bài viết hoặc tác phẩm thuộc thể loại báo chí của cá nhân viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn quận:

     Những bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác Mặt trận và trong các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Các bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

     Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị mình mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và quận; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

     Một người có thể có nhiều bài dự thi phát hiện, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; mỗi bài viết không quá 1.500 từ, khuyến khích các bài viết kèm theo ảnh tư liệu.

     - Nơi nhận bài dự thi: Người dự thi gửi trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nơi điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cư trú, học tập, công tác để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thẩm định (Có ký, đóng dấu xác nhận) gửi bài viết về Ủy ban MTTQ  Việt Nam quận.

     - Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/8/2018 đến ngày 01/7/2019.

     - Tổ chức thực hiện:

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai tiếp nhận hồ sơ các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt do MTTQ Việt Nam các phường gửi lên và tham mưu, đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương, khen thưởng. Tiếp nhận bài viết của MTTQ các phường, đăng tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận; Website, Bản tin Dân chủ và Đoàn kết của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

    Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường triển khai kế hoạch thực hiện cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tới Ủy viên Ủy ban MTTQ phường và Ban công tác Mặt trận khu dân cư về cuộc thi.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận