Thi đua - khen thưởng

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 06/11/2018 | 10:57

Thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Kế hoạch số 224/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm những nội dung chính sau:

     - Mục đích, yêu cầu:

     Phát động thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

     Kết quả của đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn, địa phương. Trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, tiến hành sơ, tổng kết để bảo đảm tính kế thừa và liên tục; đồng thời đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

     - Nội dung thi đua:

     Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, Chính quyền Quận thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và năm 2019, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

     Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai nhằm: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của mỗi tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     - Tiến độ thực hiện: Đợt thi đua được tổ chức thực hiện từ đầu tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 02 giai đoạn sau:

     Giai đoạn 1 (từ đầu tháng 10/2018 đến tháng 5/2019):

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát động và ban hành kế hoạch Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các phường và các tổ chức thành viên hưởng ứng đợt thi đua bằng việc đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể và có biện pháp huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

     Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường có văn bản đăng ký thi đua gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trước ngày 15/10/2018.

     Các tổ chức thành viên hưởng ứng đợt thi đua bằng các phong trào, nội dung, hoạt động cụ thể góp phần chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     Giai đoạn 2 (từ tháng 5/2019 đến hết tháng 9/2019):

     Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ IV,  nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024; tuyên truyền về kết quả của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

     Trên cơ sở kết quả thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua từ cơ sở đến Quận để biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngoài những yêu cầu cụ thể về nội dung thi đua, tổ chức thực hiện và tiến độ thực hiện, kế hoạch cũng đã hướng dẫn về tiêu chuẩn thi đua và hình thức, hồ sơ khen thưởng cụ thể đối với các tổ chức thành viên MTTQ quận và MTTQ các phường để trên cơ sở đó các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận