Văn hóa - Xã hội

Tổng kết khen thưởng công tác Dân số-KHHGĐ quận Hoàng Mai năm 2017 và tổ chức thực hiện chương trình Dân số-KHHGĐ năm 2018
Ngày đăng 01/03/2018 | 03:14

Năm 2017, ngành Dân số- KHHGĐ quận Hoàng Mai có 30 cá nhân đủ điều kiện nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số của Bộ Y tế trao thưởng. Đồng thời 11 tập thể và 84 cá nhân đã được Chủ tịch UBND quận khen tặng danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Dân số-KHHGĐ

     Triển khai và hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới, chính thức chuyển trọng tâm chính sách Dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển. Kết luận 119/KL-TW năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.  Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 - CT/QU ngày 14/10/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai đồng bộ việc thực hiện chương trình Dân số- KHHGĐ trên toàn quận, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND Quận giao. Phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị Trung tâm Dân số và Ban chỉ đạo Dân số 14 phường. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác Dân số lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập Quận. Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ năm 2018 được thực hiện theo Các chỉ tiêu cơ bản về Dân số, cụ thể: 

     Ước số dân: 435.268 người. Giảm tỷ suất sinh thô: 0,02 ‰ so với năm 2017. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+: 0,02% so với năm 2017. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tuyên truyền tư vấn SLTS và SS: 97%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh: 78%. Tỷ lệ Trẻ em được sàng lọc sơ sinh đạt tỷ lệ 86%. Tỷ số giới tính khi sinh mức ổn định: 106 trai/100 gái. Tỷ lệ sử dụng BPTT hiện đại ( CPR): 80%. Các chỉ tiêu biện pháp tránh thai phấn đấu Vòng tránh thai mới đạt  1.150 người. Triệt sản mới 10 người. Thuốc tiêm tránh thai : 0 người. Thuốc cấy tránh thai: 04. Thuốc tránh thai uống: 3.600 người. Bao cao su: 15.500 người.

      Các nhiệm vụ trọng tâm  của ngành Dân số toàn quận là: Tăng cường, đổi mới cả về hình thức và nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và triển khai các chính sách về Dân số - KHHGĐ: Nghị quyết; Chỉ thị của Đảng; chính sách của Nhà nước về Dân số - KHHGĐ.  Tổ chức, hướng dẫn, phối hợp liên ngành và ban Dân số - KHHGĐ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm 2018. Duy trì nhân rộng mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; triển khai thực hiện những mô hình mới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường trung học cơ sở  là nội dung những hoạt động trọng điểm  nhằm tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ để nâng cao nhận thức trong nhân dân đặc biệt là giới trẻ và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Kiện toàn ổn định bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ nhất là bộ máy cấp cơ sở; Tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ. Quản lý, vận hành hệ thống báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành Dân số - KHHGĐ theo phần mềm của Tổng cục Dân số - KHHGĐ; củng cố, nâng cao chất lượng thông tin chuyên ngành Dân số - KHHGĐ (phần mềm MIS 2016).

     Tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến dịch tăng cường tuyên truyền,vận động và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ chất lượng cao đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHHGĐ được giao của năm 2018 trong chiến dịch. Phối hợp với Trung tâm Y tế nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn và dịch vụ  chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ). Cung ứng đủ các biện pháp tránh thai lâm sàng; Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra; giám sát các cơ sở y tế  ngoài công lập về tiết lộ giới tính và phá thai lựa chọn giới tính thai nhi. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận