Văn hóa - Xã hội

Danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06
Ngày đăng 15/05/2023 | 09:58

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ đạt được kết quả quan trọng, trong đó 25/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Đề án đã cơ bản hoàn thành

một số dịch vụ công đã cắt giảm thời gian thực hiện từ 14-15 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Theo Tiểu mục 1 Mục II Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 thì mục tiêu tổng quát của việc phát triển dịch vụ công cụ thể như sau:

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau:

(1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

(2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

(3) Phục vụ công dân số;

(4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;

(5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Nguồn tin từ phòng Văn hóa và Thông tin

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh