Xây dựng - Quản lý đô thị

Thường trực HĐND quận Hoàng Mai triển khai giám sát, khảo sát về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Quận
Ngày đăng 14/04/2023 | 14:19  | View count: 330

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 16/01/2023 của HĐND quận Hoàng Mai về chương trình công tác của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND Quận năm 2023

    Thường trực HĐND Quận đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 31/3/2023 về việc giám sát, khảo sát về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Quận, với mục đích khảo sát, giám sát, đánh giá khách quan việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trong đó tập trung giám sát, khảo sát việc triển khai Chỉ thị số 27-CT/QU ngày 15/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn Quận; việc triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 197 Thành phố về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông,  trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

     Ngày 06/4/2023, Thường trực HĐND Quận đã tiến hành giám sát,  khảo sát thực tế trên địa bàn các phường thuộc Quận. Tại buổi giám sát,  khảo sát, Thường trực HĐND Quận đã ghi nhận sự triển khai nghiêm túc của UBND các phường trong việc ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự  an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên,  tình trạng tái vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh  buôn bán, việc dừng đỗ phương tiện sai quy định còn diễn ra tại một số nơi.

     Thường trực HĐND Quận đã yêu cầu UBND các phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Quận ủy, kế hoạch của UBND Quận, duy trì lực lượng  để xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, đồng thời tăng cường  tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn./.

Văn phòng HĐND-UBND quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh