Xây dựng - Quản lý đô thị

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Ngày đăng 14/04/2023 | 15:50  | View count: 55

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-BATGT ngày 01/3/2023 của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận năm 2023

     Ngày 04/4/2023, Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn Quận theo chủ đề Năm An toàn giao thông "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" với các nội dung cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Quận.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Hoàng Mai phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng làm điểm và nhân rộng điển hình, nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Quận, hướng tới một môi trường giao thông "Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện", trọng tâm tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" .

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp chặt chẽ với xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; coi xử phạt vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận Hoàng Mai và các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn Quận.

     II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC

     1. Đối tượng, phạm vi:

- Tuyên truyền trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân, ưu tiên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố nhằm huy động tối đa sự tham gia của người dân vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, họp tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện,…

- Tập trung tuyên truyền đến tất cả cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận và nhân dân trên địa bàn Quận, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải, các hộ dân sinh sống ở khu dân cư, công nhân các khu công nghiệp…

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại nơi giao cắt đường bộ và đường sắt cho nhân dân tại các phường có đường sắt.

- Tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tại các phường có hệ thống giao thông đường thủy nội địa và các khu vui chơi, giải trí trên mặt nước.

     2. Hình thức:

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Chú trọng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả cao và trực tiếp tới người dân:

- Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng: Phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình phát sóng tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh phường, tổ dân phố, khu dân cư, hệ thống loa các nút giao thông trọng điểm, các trường học, cấp học trên địa bàn Quận.

- Tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan: Sử dụng các sản phẩm tuyên truyền (pano, áp phích, băng rôn, tờ gấp,…) quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hình thức sân khấu hóa, trưng bày ảnh kết hợp tuyên truyền chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 cho học sinh phổ thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên; sử dụng các video clips hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn phát sóng trên các Đài Phát thanh và Truyền hình.

- Tuyên truyền thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, hội thi, tọa đàm, các hoạt động văn hóa và các cuộc họp sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề về an toàn giao thông.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Fanpage, Zalo, YouTube, Instagram,…), Cổng/Trang thông tin điện tử của Thành phố, các cơ quan, đơn vị để thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền thông qua việc đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông (vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm tải trọng phương tiện; vi phạm tín hiệu đèn giao thông,…) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

- Thông qua công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; đồng thời phê phán, lên án những hành vi coi thường kỷ cương, pháp luật, hành vi ứng xử "phi văn hóa" khi tham gia giao thông.

     III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

    Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung các nội dung sau:

     1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:

- Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt; Luật giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 và sửa đổi bổ sung năm 2014; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

- Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Các Nghị quyết của HĐND Thành phố: Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND  ngày 04/7/2017 về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và UBND Quận trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

     2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo nội dung các chuyên đề:

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tập trung vào các quy định: Đã uống rượu, bia không lái xe; thắt dây an toàn khi đi ô tô; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không phóng nhanh, vượt ẩu; chấp hành nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông; không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt; không tự ý mở lối đi trái phép qua đường sắt; nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

- Tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy: Chấp hành nghiêm túc việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy; không chở quá số người quy định; người điều khiển, người ngồi trên đò, thuyền phải mặc áo phao hoặc sử dụng phao cứu sinh,…

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và văn minh đô thị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị: Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không treo đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy gây cản trở giao thông; không vứt rác ra đường.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

     3. Tuyên truyền thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2023:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố trong công tác tổ chức các chương trình, sự kiện truyền thông về an toàn giao thông.

- Phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2023".

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các đơn vị truyền thông để sản xuất các sản phẩm tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn, ùn tắc giao thông.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch cụ thể trong hệ thống Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố. Đưa các nội dung tuyên truyền vào các dịp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Phối hợp với các đơn vị thống nhất nội dung, định hướng tuyên truyền về các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" .

- Phối hợp và đề nghị các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận bằng các hình thức phù hợp; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

- Tổ chức biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt; các tập thể, cá nhân ở các đơn vị, học sinh, thanh, thiếu niên, công nhân, người lao động,...có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

     2. Phòng Quản lý đô thị:

- Là đơn vị thường trực Ban An toàn giao thông Quận; chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Quận, Ban ATGT Quận, Ban ATGT Thành phố theo quy định.

- Phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về tổ chức giao thông và các nội dung truyên truyền trong kế hoạch; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề tuyên truyền về an toàn giao thông do UBND Thành phố phát động và chỉ đạo.

     3. Công an Quận:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các phường đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; vi phạm tải trọng phương tiện; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc trái quy định; trên nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" ; kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là qua các kênh báo chí, mạng xã hội theo phương châm coi xử lý vi phạm là một hình thức tuyên truyền hiệu quả. Phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cổng các trường học, không để học sinh sinh viên, phụ huynh học sinh dừng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng rong tại khu vực cổng các trường học gây mất trật tự, mỹ quan đô thị và các điểm trông giữ xe mô tô, xe máy không có giấy phép.

- Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền đồng thời phối hợp với các trường hoc tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên kết hợp trưng bày pano ảnh tuyên truyền di dộng về một số hình ảnh vi phạm giao thông, hình ảnh đẹp của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để qua đó giúp các em học sinh, sinh viên thấy được tác hại của việc vi phạm giao thông, cách phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.

- Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, ghi nhận các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận; học sinh, sinh viên vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn; thông báo đến cơ quan, đơn vị, trường học của người vi phạm để xử lý theo thẩm quyền.

     4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Triển khai đến Ủy ban MTTQ các Phường và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt thường kỳ, biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi, các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Tham gia công tác phản biện, góp ý các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

     5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai tốt chương trình giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thường xuyên cập nhật, thông tin các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cơ, sinh hoạt lớp, đoàn đội.

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đề nghị Ban giám hiệu các trường khi nhận được thông tin trao đổi về các trường hợp học sinh vi phạm cần có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm khắc không để tái phạm và thông báo kết quả xử lý đến cơ quan cung cấp thông tin; phối hợp với cha mẹ học sinh để giải quyết triệt để tình trạng học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe máy đến trường; tổ chức ký cam kết đối với học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và đội ngũ lái xe đưa đón học sinh không vi phạm Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; xem xét đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các trường nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh vi phạm Luật giao thông.

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tổ thức thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản do tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống ùn tắc giao thông tại cổng trường vào đầu giờ và cuối giờ tan học.

     6. Phòng Văn hoá và Thông tin:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông báo đài truyền hình, UBND các phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân; chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2023 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" gắn với cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông người Hà Nội; tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông thông qua tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

- Chú trọng vận động nhân dân thực hiện: Đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng lại quan sát an toàn trước khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi phà, đò; chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông.

- Tổ chức các đợt tuyên truyền, cổ động như: trưng bày tranh ảnh, cổ động trực quan, lắp đặt pano, áp phích, treo băng rôn, phát tờ gấp các nội dung về văn hóa giao thông.

- Tuyên truyền biểu dương các gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến trong giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phê phán các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chuyên mục hướng dẫn tham gia giao thông an toàn.

    7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận:

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn, bám sát kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động để tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; phát huy vai trò, trách nhiệm xung kích đi đầu của tuổi trẻ trong việc xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông dưới hình thức phù hợp cho đối tượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (Tháng 9/2023); phát huy vai trò các đội hình “Giao thông xanh”, “Thanh niên xung kích” tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm; triển khai nhân rộng mô hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường học.

     8. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự Quận:

- Bám sát các chỉ đạo của UBND, Ban ATGT Quận để chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm an toàn giao thông 2023” trong toàn lực lượng và các đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức các đội kiểm soát quân sự phối hợp với các lực lượng chức năng Quận giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện.

     9. Đề nghị Liên đoàn lao động Quận:

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với hình thức phù hợp cho người lao động, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn Quận (hội nghị, sân khấu hóa, các cuộc thi, lắp đặt các cụm pano…) theo chủ đề Năm an toàn giao thông 2023 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" ; tích cực vận động đoàn viên, công nhân các khu công nghiệp và người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng góp phần giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc: Đã uống rượu, bia không lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; dừng lại quan sát an toàn trước khi đi qua đường sắt và các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

     10. Phòng Kinh tế:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn trên thị trường; quản lý chặt chẽ xe đạp điện, xe máy điện nhập khẩu không đảm bảo chất lượng an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các phường kiểm tra, xử lý, giải toả kịp thời các chợ tạm, chợ cóc; các hàng quán lấn chiếm hè phố, lòng đường.

     11. Phòng Nội vụ:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Quận vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

- Xây dựng quy chế khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm các đơn vị được phân công thực hiện các nội dung của Kế hoạch; trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời đề xuất khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích tham gia giữ gìn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp với cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để đánh giá, thi đua, khen thưởng cuối năm.

     12. Phòng Tài chính - kế hoạch:

Bố trí nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

     13. Các Phòng, Ban liên quan:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp để tổ chức các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch này.

     14. Uỷ ban nhân dân các phường:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn (yêu cầu gửi Kế hoạch về UBND Quận qua phòng Quản lý đô thị trong tháng 3 năm 2023).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương; đưa nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông lồng ghép trong các cuộc họp của các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở, họp chi bộ, họp tổ dân phố, họp khu dân cư, họp Ban công tác mặt trận, theo phương châm kiên trì, liên tục, hiệu quả, đảm bảo từng người dân biết và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo, giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND Quận.

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban của Quận và các đơn vị liên quan  triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo phương châm coi xử phạt là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành về trật tự, an toàn giao thông.

     V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

     Thực hiện xuyên suốt chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" gắn với các khẩu hiệu tuyên truyền sau:

1. Trả lại hè phố phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

2. Đã uống rượu, bia không lái xe.

3. Không vượt đèn đỏ.

4. Không phóng nhanh, vượt ẩu.

5. Không chở quá số người quy định.

6. Không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

7. Đi đúng làn đường, phần đường quy định.

8. Tuân thủ đúng tốc độ quy định khi lái xe.

9. Giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông.

10. Chú ý quan sát, không chuyển hướng bất ngờ.

11. Thắt dây an toàn khi đi ô tô.

12. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

13. Dừng lại quan sát an toàn trước khi đi qua đường sắt.

14. Tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

15. Mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi đi tàu thủy, phà, đò.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh