y tế - giáo dục

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 28/05/2018 | 10:55  | View count: 327

Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có diễn biến ngày càng phức tạp. Một bộ phận thanh thiếu niên xuống cấp về đạo đức, phạm tội đã trở thành một thực trạng xã hội đáng báo động. Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường có vai trò to lớn đối với sự phát triển toàn diện con người Việt Nam trong đó có việc hình thành ý thức, thói quen “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Do đó, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường luôn là nhiệm vụ quan trọng của Ngành Giáo dục và Đào tạo

     Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học, thường được các nhà trường tổ chức dạy lồng ghép, tích hợp với các môn học có liên quan về chính trị, đạo đức, lịch sử và xã hội. Phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện bằng nhiều biện pháp và hình thức lồng ghép phong phú, thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Thi tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật, tọa đàm, hội thảo chuyên đề pháp luật, viết báo tường… nhằm giúp học sinh tiếp cận với pháp luật một cách hấp dẫn, góp phần bồi dưỡng niềm tin vào pháp luật và ứng xử theo chuẩn mực của pháp luật trong đối tượng học sinh.

     Trong nhiều năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, học sinh luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Ngành Giáo dục địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực để hướng đến giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh phát triển một cách toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Ở bậc học mầm non, các em bước đầu được làm quen với nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông các chủ đề giáo dục. Từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở các em học sinh được làm quen với kiến thức pháp luật, một số điều luật cơ bản và các quy định khi tham gia giao thông. Các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là đoàn thanh niên các nhà trường đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền giáo dục pháp luật lưu động tại các trường học, hội diễn sân khấu hóa theo chủ đề...

     UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn Quận (gọi tắt là Đề án 1928) với mục đích nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm mục địch tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận; góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo 100% các nhà trường, nhà giáo, học sinh, cán bộ quản lý, người lao động được phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, nhà giáo, học sinh, cán bộ quản lý, người lao động trước và sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; Hàng năm 100% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ;

     100% các nhà trường, các cơ sở giáo dục triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, hoặc giáo viên làm đầu mối về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại nhà trường và cơ sở giáo dục;

     Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, gắn kết chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện. Triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại các nhà trường trong phạm vi quản lý; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật theo hướng ưu tiên đào tạo kỹ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật; chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, Bộ luật Hình sự, quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp.

     Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho cán bộ công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh trong nhà trường; khuyến khích  hình thức tuyên truyền pháp luật trên các trang mạng xã hội, triển khai giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường.

     Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhu cầu và địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, cơ sở giáo dục.

     Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn trước để triển khai hiệu quả đến năm 2021, đảm bảo tính liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện. Việc triển khai các hoạt động phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của các đối tượng trong nhà trường trên địa bàn Quận. Triển khai xây dựng đơn vị làm điểm về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 theo cấp học trên địa bàn Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận