y tế - giáo dục

Triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 04/06/2018 | 03:09  | View count: 428

Thực hiện Nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình quận năm 2018; Trung tâm Dân số-KHHGĐ Quận xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động triển khai Mô hình Chăm sóc sức khỏe (CSSK)người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 3 phường Tân Mai, Vĩnh Hưng, Mai Động

     Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch Mô hình từ cuối tháng 5/2018, thời gian cao điểm tập trung hoạt động cho Mô hình tại các phường điểm được triển khai vào các tháng 6, 9, 10 và tổng kết đánh giá vào tháng 11/2018.

     Đối với Mô hình này, Trung tâm Dân số-KHHGĐ Quận Ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai Kế hoạch hoạt động mô hình đến Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ phường và tổ chức thực hiện mô hình; chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời các hoạt động tại 3 phường thực hiện mô hình. Hoạt động cụ thể của Mô hình tại các phường điểm gồm: Điều tra khảo sát để xây dựng bộ số liệu cơ bản về người cao tuổi tại địa phường. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tổ chức hoạt động mô hình. Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ CSSK người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Pháp lệnh người cao tuổi, đường lối chính sách của Đảng và  nhà nước đối với người cao tuổi. Tuyên truyền cho người cao tuổi về quyền lợi và nghĩa vụ nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới. Tổ chức hội nghị, truyền thông có sự phối hợp của các đơn vị tài trợ doanh nghiệp trên địa bàn về CSSKSS người cao tuổi, cung cấp kiến thức, tài liệu, tư vấn; có thể triển khai công tác khám bệnh, phát thuốc, hoạt động xã hội hóa với các đơn vị tài trợ trên địa bàn. Lồng ghép vào các hoạt động truyền thông tại phường về CSSK người cao tuổi dựa vào cộng đồng về vai trò của người cao tuổi trong vận động con cháu thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ, làm kinh tế, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình. Toạ đàm tìm giải pháp và triển khai xây dựng mô hình, đánh giá tình hình hiện tại và tìm giải pháp triển khai thực hiện. Hỗ trợ một phần kinh phí các hoạt động rèn luyện thân thể, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi tại cộng đồng, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí một số thuốc thông thường cho người cao tuổi; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh hàng tháng. Thu thập, cập nhật thông tin mô hình hàng tháng theo tiến độ yêu cầu báo cáo.

     Với mục tiêu triển khai các hoạt động, giải pháp can thiệp, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng và trách nhiệm các tổ chức và cộng đồng đối với người cao tuổi, đảm bảo ít nhất 90% người cao tuổi sinh sống trên địa bàn được tiếp cận các thông tin và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số. Mô hình CSSK người cao tuổi dựa vào cộng đồng đã được thực hiện tại các phường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai từ năm 2014 đến nay, cho thấy hiệu quả của hoạt động này tại cơ sở và được chính quyền và nhân dân phường triển khai rất phấn khởi tiếp nhận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận