an ninh - quốc phòng

Phổ biến về công ước phòng, chống tra tấn
Ngày đăng 28/05/2018 | 09:06

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

     Ủy ban nhân dân Quận vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2018 về việc Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn quận Hoàng Mai. Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thực hiện đồng bộ, tòa diện các nhiệm vụ và giải pháp để từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án trên địa bàn Quận; Tổ chức triển khai và hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các phường tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn), pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các phòng, ban, ngành, UBND các phường trên địa bàn Quận; Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Quận thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

     Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan; Các hoạt động triển khai phải đúng mục đích, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả; Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở các cấp; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

     Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

     - Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước.

     - Các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:

     + Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

     + Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật tạm giữ, tạm giam, Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;

     + Nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, bảo đảm tôn trọng con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn;

      + Các quy định của pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn;

      + Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn.

     - Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định liên quan;

     - Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận