an ninh - quốc phòng

Tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai trong thời gian tới
Ngày đăng 20/07/2018 | 16:02

Ngày 04/7/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU về hướng dẫn công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai trong thời gian tới

     Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: các mục tiêu, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2018 và cả nhiệm kỳ; khái quát quá trình chuẩn bị, sự cần thiết, nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; tuyên truyền giải thích làm rõ, dễ hiểu những vấn đề người dân còn băn khoăn, thắc mắc, những nội dung đang bị các thế lực thù địch, phản động lồng ghép thật, giả, bịa đặt, xuyên tạc; những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và sự cần thiết ban hành Luật; mục đích, ý nghĩa của Luật, nhất là những vấn đề còn gây hiểu nhầm, bức xúc trong dư luận; việc thông qua Luật An ninh mạng là nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ; trong tuyên truyền chú ý cập nhật tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với mục tiêu cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, xây dựng thể chế đột phá, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia; làm rõ những vấn đề liên quan tới yếu tố nước ngoài, làm rõ những nội dung phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo an ninh - quốc phòng và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại; những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện được các thông tin sai trái, xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó nêu cao cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng vạch mặt các đối tượng đầu sỏ, trực tiếp móc nối, tổ chức biểu tình, bạo loạn; phê phán, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận