an ninh - quốc phòng

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 19/09/2018 | 17:58

Nhằm đánh giá chất lượng, kết quả công tác huấn luyện và rèn luyện thể lực đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ trong toàn Quận. Củng cố và nâng cao trình độ về tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Dân quân tự vệ

     Qua Hội thao rút ra được những điểm mạnh, yếu và biện pháp khắc phục, làm bài học kinh nghiệm cho chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện Dân quân tự vệ trong những năm tiếp theo. Hội thao yêu cầu: Tổ chức quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ từ quận đến cơ sở; Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, địa điểm, bảo đảm tổ chức Hội thao đạt chất lượng cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; Đánh giá kết quả kiểm tra Hội thao chính xác, khách quan, công minh, phát huy tinh thần đoàn kết thi đua giữa các đơn vị; Các đơn vị tham gia đầy đủ các nội dung thành phần và quân số theo quy định; Chấp hành nghiêm điều lệ và quy chế Hội thi, Hội thao. UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 10/9/2018 về việc tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Hoàng Mai năm 2018. Ban chỉ huy Quân sự là Cơ quan Thường trực phối hợp hiệp đồng với các Ban, ngành, đoàn thể quận. Chỉ đạo các đơn vị tham gia Hộ thao thực hiện theo Kế hoạch, liên hệ thao trường, chuẩn bị hội trường và các địa điểm tổ chức Hội thao…

     Theo Kế hoạch Hội thao dự kiến diễn ra từ ngày 24/9/2018 đến ngày 27/9/2018. Địa điểm: Trường bắn Yên Sở, Khu trung tâm hành chính Quận, Trường bắn TB4 Hoà Thạch, khai mạc tại trường bắn Yên Sở, bế mạc tại UBND quận Hoàng Mai.

     Để chấp hành và tạo sự đồng bộ cao, đạt kết quả hiệu quả cao trong công tác Hội thao UBND quận yêu cầu các đơn vị tham gia Hội thao chấp hành nghiêm thời gian, nội dung đã quy định của hội thao, nâng cao tính kỷ luật trong quân đội cũng chính là đảm bảo kỷ cương hành chính trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tham gia đầy đủ thành phần, nội dung các môn và thời gia tổ chức; Ban tổ chức và tổ trọng tài khách quan trong việc đánh giá, chấm điểm; đảm bảo an ninh trật tự, quản lý vũ khí, an toàn sức khoẻ trước và trong quá trình Hội thao.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận