an ninh - quốc phòng

Mặt trận tổ quốc Quận triển khai thực hiện đề án I: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020
Ngày đăng 12/11/2018 | 08:26

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-MTTW-BTT ngày 25/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phê duyệt đề án I “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020; Kế hoạch số 224/KH-MTTQ-BTT ngày 10/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về thực hiện đề án I: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020

     Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai triển khai Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 8/10/2018 của Ban Thường trực MTTQ quận về thực hiện đề án trong toàn bộ hệ thống MTTQ quận nhằm quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 01/138 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỉ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư. Việc triển khai thực hiện Đề án 01/138 phải quán triệt các quan điểm, mục tiêu chỉ đạo cụ thể của Trung ương và gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, cuộc vận động khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chủ trì; được tập trung thực hiện từ địa bàn dân cư. Tại kế hoạch này Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể:

     - Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống tội phạm từ cộng đồng dân cư:

     Tổ chức quán triệt nội dung đề án I “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

     Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi công dân, nhằm nâng cao ý thức trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tại cộng đồng dân cư. Tổ chức tuyên truyền, thông tin về tình hình tội phạm, các âm mưu thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các gương điển hình, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh phường, cổng thông tin điện tử quận, trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức thành viên và các ngành liên quan; thông qua các hội nghị, hội thảo, các buổi họp tổ dân phố, khu dân cư,...

     Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động gắn với dịp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày phòng chống ma túy (26/6) hàng năm.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với lực lượng Công an thống nhất quy trình đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm; có biện pháp bảo đảm an toàn, giữ bí mật thông tin cho người dân khi tham gia tố giác tội phạm; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư căn cứ đặc điểm của địa phương xây dựng, thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm (số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, hòm thư, qua internet, facebook, email,...) để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

     Phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền giáo dục con, cháu, các tín đồ tôn giáo và Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với ngành Văn hóa thông tin, ngành Tư pháp rà soát, thống nhất đưa nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào thực hiện trong các quy ước của khu dân cư...

     - Vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp trong quận với các tổ chức thành viên, cơ quan công an cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ mặc cảm, kỳ thị, xa lánh với người phạm tội đã hết thời hạn quản lý, giáo dục tập trung, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tại địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, vận động tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, trở thành người công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho các gia đình ký cam kết trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có con em, người thân, người vi phạm pháp luật ra tự thú, đầu thú tại khu dân cư.

     Phối hợp với Công an rà soát, lập danh sách, phân loại các đối tượng cần cảm hóa, giáo dục như: người vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người đã chấp hành xong án phạt tù, người vi phạm pháp luật sau thời gian cải tạo, giáo dục trong các trường giáo dưỡng, các cơ sở giáo dục trở về địa phương sinh sống, các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, giáo dục tại phường và những người mắc tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên hư, chậm tiến, người vi phạm bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Trên cơ sở đó Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, chi đoàn phân công giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục các đối tượng quản lý trên địa bàn đến khi có tiến bộ, hoàn lương. Mỗi đoàn thể đảm nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 đối tượng. Hàng quý, các chi hội, chi đoàn tổ chức đánh giá sự tiến bộ của các đối tượng quản lý, có đề xuất đưa ra khỏi diện quản lý, giáo dục khi có tiến bộ.

     Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp, Trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư về công tác phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại cộng đồng.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng mô hình mới, duy trì và nhân rộng các mô hình Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm đang hoạt động có hiệu quả tại các khu dân cư, như: “Tổ tự quản”, “Đội xung kích phòng, chống tội phạm”, “Dòng họ bình yên”, làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa tội phạm tại gia đình và cộng đồng. Tạo điều kiện và phát triển các tổ chức xã hội dựa vào cộng đồng (tổ, nhóm tự lực, đồng đẳng) của người cai nghiện, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, người vi phạm pháp luật hoạt động để giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Xây dựng các mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể hóa các tiêu chí: Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phường, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

     Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và các vấn đề trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư; giám sát các cơ quan quản lý Nhà nước trong thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm; tham gia góp ý, phản biện các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

     Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư vào các dịp sơ kết, tổng kết đợt thi đua cao điểm các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

     Tổ chức thực hiện:

     Theo tiến độ năm 2018: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Tổ chức khảo sát, chọn địa bàn và triển khai làm điểm tại các địa phương. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền, vận động tới cán bộ MTTQ các cấp; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cộng đồng dân cư. Kiểm tra, giám sát, sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án.

     Năm 2019, 2020: Củng cố và xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng toàn quận. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục triển khai và hoàn thành các mục tiêu, nội dung theo Đề án của Trung ương và Kế hoạch của Thành phố.  Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận. Tiến hành sơ kết năm 2019 và tổng kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Thành phố.

     Kế hoạch cũng đã phân công trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để thực hiện việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” theo các nhiệm vụ được phân công thực hiện trong đề án.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận