an ninh - quốc phòng

Quận Hoàng Mai: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh
Ngày đăng 21/03/2019 | 10:52

Từ ngày 05/03/2019 đến 08/03/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai. Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Hoàng Mai đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức 205 các đông chí cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

     Theo đó, các học viên đã được nghiên cứu các nội dung như Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với  Việt Nam Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân - Tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

     Trên cơ sở kiến thức tiếp thu được các học viên đã nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo từng cương vị, chức trách. Đồng thời thực hiện  nghiêm quy định cuả Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức  QP&AN đối với cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận