an ninh - quốc phòng

Quận Hoàng Mai: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 năm 2019
Ngày đăng 21/03/2019 | 10:57

Từ ngày 12/03/2019 đến 14/03/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Hoàng Mai đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức 60 đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của các phòng, ban, ngành quận. Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường; Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp trên địa bàn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, THPT có 02 nhiệm kỳ liên tiếp trở lên không thay đổi chức danh

     Thực hiện Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQP&ANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Các học viên được nghiên cứu Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn, lật đổ, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt.

     Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; kết quả và bài học kinh nghiệm.

     Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chủ trương biện pháp của địa phương thực hiện vấn đề này Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh  của Việt Nam Những vấn đề mới về chuyên đề: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

     Qua 03 ngày cập nhật lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đã nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện. Xây dựng tiềm lực chính trị tiếp thu các quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về QP&AN, xây dựng trạng thái tinh thần, ý chí quyết tâm của nhân dân và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN. Vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách. Góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận