an ninh - quốc phòng

Đăng ký nghĩa vụ Quân sự nam công dân tuổi 17, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 08:29

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký các đối tượng theo Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001; Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và đăng ký dân quân tự vệ, làm cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn động viên, tuyển quân, DQTV theo quy định của pháp luật

     Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/3/2019 về Đăng ký nghĩa vụ Quân sự nam công dân tuổi 17, đăng  ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2019.

     Yêu cầu Hội đồng NVQS 14 phường làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo  trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký sát, phù hợp với điều kiện của từng địa phương cơ sở. Tổ chức tốt công tập huấn, hướng dẫn nội dung, phương pháp đăng ký cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp đăng ký; chuẩn bị đầy đủ, thống nhất hệ thống mẫu biểu, sổ sách, nội dung đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. Chuẩn bị chu đáo về lực lượng, địa điểm, không gian, thời gian, cơ sở vật chất để tổ chức đăng ký.

     Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ  giữa các ban, ngành liên quan trong công tác giáo dục tuyên truyền, động viên công dân và chủ phương tiện kỹ thuật chấp hành và tham gia đăng ký đạt chất lượng.

     Đối tượng, phạm vi:

     - Đăng ký NVQS: đăng ký  lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi (nam thanh niên sinh năm 2002);  đăng ký cho nam công dân từ đủ18 đến  25 tuổi chưa được đăng ký lần đầu; đăng ký bổ sung nữ công dân từ đủ 18 đến hết 40 tuổi có chuyên môn kỹ thuật cần phục vụ cho quân đội chưa được đăng ký lần đầu; Đăng ký QNDB hạng 1, hạng 2 (chưa thực hiện đăng ký).

      - Đăng ký dân quân tự vệ: đăng ký lần đầu đối với công dân nam, nữ đủ 18 tuổi; nam công dân từ 19 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ công dân từ 19 tuổi đến hết 40 tuổi chưa được đăng ký lần đầu.

      - Đăng ký phương tiện kỹ thuật: bao gồm các phương tiện của tổ chức, cá nhân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội, quy định trong phụ lục danh mục phương tiện kỹ thuật của Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 sửa đổi Nghị định 168/1999 NĐ-CP quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

     Phạm vi áp dụng:

    Công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn hiện đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại các phường; cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận.

    Phương tiện kỹ thuật thuộc diễn huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội đang hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận.

    Nội dung:

    - Từ ngày 06/4 đến ngày 13/4/2019 thực hiện đăng ký tuổi 17 và đăng ký dân quân tự vệ;

    - Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019 chủ phương tiện (tổ chức, cá nhân) báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật;

    - Từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2019 Ban CHQS quận tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo Quận ủy, UBND Quận, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

    Địa điểm: Tại trụ sở UBND các phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận