an ninh - quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sĩ Công an Quận
Ngày đăng 11/04/2019 | 16:35

Từ ngày 27/03/2019 đến 29/03/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Hoàng Mai đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 120 các đồng chí sĩ quan Công an có quân hàm từ Thiếu úy đến Trung tá và Đảng viên (không giữ chức vụ trong Ban Chỉ huy Công an quận) chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN

     Thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh;  Thông tư  05/2015/ TT-BCA ngày 07/01/2015 quy định về công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh trong Công an nhân dân; Chương trình 06 ngày 12/5/2016 của Quận ủy Hoàng Mai về “Tăng cường Quốc phòng và An ninh bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

     Theo đó các học viên đã được nghiên cứu các nội dung như Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ.

     Qua 03 ngày bồi dưỡng kiến thức QP&AN các học viên đã nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện . Xây dựng tiềm lực chính trị tiếp thu các quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về QP&AN, xây dựng trạng thái tinh thần, ý chí quyết tâm của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách. Góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận