an ninh - quốc phòng

Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc
Ngày đăng 08/05/2019 | 10:48

Cách đây tròn 65 năm, ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng miền Bắc, giải phóng Thủ đô, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và các nước thuộc địa trên thế giới. 65 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi đi vào lịch sử như một trong những chiến công chói lọi nhất, một ''Cột mốc bằng vàng'', tiêu biểu cho tinh thần và khí phách của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

     Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nuớc, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí và trí tuệ Việt Nam. Ý nghĩa thắng lợi và bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tính thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định vai trò lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một di sản tinh thần quý báu, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam! Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, nhân dân ta đã vượt lên những thử thách chưa từng có, tiếp tục lập nên những chiến công vĩ đại mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Trong công cuộc đổi mới, tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ tiếp tục là động lực to lớn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua những khó khăn, thử thách, thu được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao và an ninh, quốc phòng, tạo thế và lực mới cho đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực biến động, phức tạp khó lường, hơn lúc nào hết, bài học về giữ vững độc lập dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tự lực, tự cường cần được nhân lên để chúng ta tiếp tục lập nên những Điện Biên Phủ mới trên mặt trận phát triển kinh tế, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh",  xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung phát huy mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu và tự hào của cả nước./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận