an ninh - quốc phòng

Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh Quận họp sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 30/05/2019 | 10:32

Ngày 22/5/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Quận tổ chức buổi họp sơ kết công tác 5 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh Quận chủ trì. Tham gia cuộc họp, có thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quận, Lãnh đạo UBND 14 phường là Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh phường

     Tại cuộc họp Ban chỉ huy quân sự Quận - Cơ quan Thường trực Hội đồng thông qua báo cáo 5 tháng đầu năm 2019, quận Hoàng Mai thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên địa bàn Quận.

     Hội đồng Quốc phòng - An ninh quận tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII; Luật GDQP&AN và một số Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn, Chỉ thị, Chương trình của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đúng thành phần cơ cấu, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 23 thành viên thuộc quận và chỉ đạo Hội đồng các phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên thuộc phường.

     Trong thời điểm các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá kích động biểu tình phản đối Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các phòng ban ngành tổ chức chính trị - xã hội quận đã tích cực tuyên truyền GDQP&AN toàn dân. Ban CHQS quận, Công an quận, Phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các đơn vị, nhà trường, cơ quan, đã tổ chức tổ chức 86 buổi nói chuyện thời sự tình hình về biển, đảo và biên giới quốc gia và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, kết hợp lồng ghép tuyên truyền tại các lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 mở rộng cho các hội viên, đoàn thể đã tạo sự lan tỏa, có tính giáo dục truyền thống, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong các tầng lớp nhân dân trong việc nhận thức và thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, từ đó đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố Quốc phòng và An ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

     Tại cuộc họp, đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Quận đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; đưa ra các giải pháp, các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện của công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận