an ninh - quốc phòng

Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các chức sắc, chức việc Phật giáo năm 2019
Ngày đăng 08/08/2019 | 16:23

Ngày 29/7/2019, tại Hạ trường Khuyến Lương UBMTTQVN Hoàng Mai, Ban CHQS quận Hoàng Mai chủ trì phối hợp với Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các chức sắc, chức việc trên địa bàn quận

     Tham dự lớp tuyên truyền kiến thức QP&An các vị chức sắc, chức việc đã được nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân  gắn với thế trận An ninh nhân dân và trách nhiệm của các chức sắc, chức việc các tôn giáo; quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó các chức sắc, chức việc tôn giáo cũng sẽ được thông báo về tình hình thời sự thế giới, khu vực,trong nước và tình hình biển, đảo trong thời gian qua. Mục đích  đề cao cảnh giác, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức QP&AN để phổ biến cho các tín đồ tôn giáo nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới. Chủ động đối phó kịp thời với các tình huống đặc biệt, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

     Trong những năm vừa qua, quận Hoàng Mai đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng khá ANCT - TTATXH ổn định, QP&AN được tăng cường củng cố, văn hoá xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Các tôn giáo trong toàn quận luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo. Đề cao cảnh giác, không nghe tuyên truyền của các kẻ xấu lợi dụng tôn giáo làm chia rẽ mất đoàn kết tôn giáo dân tộc. Vận động các tôn giáo trên toàn quận chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là những chủ trương chính sách về tôn giáo.         

      Thông qua lớp học các chức sắc, chức việc đã được tiếp thu đường lối quan điểm của Đảng về Quốc phòng và An ninh, tích cực phổ biến, vận động đạo, giáo của mình và quần chúng nhân, làm rõ cho mọi người thấy được ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần tích cực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận